Είστε εδώ

Διοίκηση

Ο Πρύτανης προΐσταται του Ιδρύματος, το εκπροσωπεί και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, συγκαλεί τη Σύγκλητο και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών της. Στο έργο του συνεπικουρείται από δύο Αναπληρώτριες Πρύτανη και έναν Αναπληρωτή Πρύτανη.


 

Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

Στοιχεία Επικοινωνίας
e-mail: rector@aegean.gr

Ιστοσελίδα

 


 

Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

e-mail: vice-rector-rdfi@aegean.gr

Ιστοσελίδα

 


 

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια 
e-mail: vice-rector-aaqa@aegean.gr

Ιστοσελίδα

 


 

Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων

Αν. Καθηγητής Σπυρίδωνας Συρόπουλος
e-mail: vice-rector-irsaa@aegean.gr

Ιστοσελίδα

 


 

To Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από δεκαπέντε Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.8.2012 τ.Α΄).

Τα εννέα Μέλη του δεκαπενταμελούς Συμβουλίου είναι εσωτερικά Μέλη του Ιδρύματος και ειδικότερα οκτώ Μέλη είναι Καθηγητές/τριες πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές/τριες Καθηγητές/τριες και ένα Μέλος είναι Εκπρόσωπος των φοιτητών/τριων του Ιδρύματος. Τα υπόλοιπα έξι Μέλη είναι εξωτερικά.

Ο/Η Πρύτανης του Ιδρύματος μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Στις Συνεδριάσεις μετέχει επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας/μία Εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας Προσωπικού του Ιδρύματος, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία Προσωπικού.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγκροτήθηκε σε Σώμα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Φ.120.61/42/26498/Β2/26.02.2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 82/28.02.2013, τ.ΥΟΔΔ), όπως τροποποιήθηκε αυτή από την υπ’ αριθμ. Φ.120.61/57/159910/Β2/06.10.2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 636/15.10.2014, τ.ΥΟΔΔ), ως ακολούθως:  

 • Θωμαδάκης Σταύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρος
 • Ζούρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
 • Ζερβάκης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος
 • Λεκάκου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος
 • Μήτρου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος
 • Μπαντιμαρούδης Φιλήμονας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος
 • Σάμιτας Αριστείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος
 • Τσιρτσής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος
 • Burmester Michael, Καθηγητής, Florida State University, U.S.A, ως εξωτερικό Μέλος
 • Γεωργόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ως εξωτερικό Μέλος
 • Κούστας Ιωάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, DANAOS SHIPPING CO LTD, ως εξωτερικό Μέλος
 • Μπότσογλου Χρόνης, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Πρύτανης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ως εξωτερικό Μέλος
 • Τουραμάνης - Δουραμάνης Χριστόφας, Καθηγητής, University of Liverpool, U.K, ως εξωτερικό Μέλος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012 τ.Α΄) και το Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ.Α΄) και ισχύει σήμερα, η Σύγκλητος απαρτίζεται από:

 • Τον/την Πρύτανη του Πανεπιστημίου
 • Τους Κοσμήτορες/τις Κοσμητόρισσες των Σχολών
 • Τους/τις Προέδρους των Τμημάτων (μέχρι 2 ανά Σχολή), με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των Σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του/της Πρύτανη η οποία εκδίδεται άπαξ
 • Έναν/μία εκπρόσωπο των Προπτυχιακών Φοιτητών/τριων και έναν/μία εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών, καθώς και έναν/μία εκπρόσωπο των Υποψήφιων Διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι/ες εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής
 • Έναν/μία εκπρόσωπο των Μελών των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας Προσωπικού

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των Μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος αντίστοιχα.

Στις Συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές/τριες Πρύτανη, καθώς και ο/η Γραμματέας του Ιδρύματος.

Σχεδιασμός

&

Απολογισμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2020

Ακολουθώντας μια διαδικασία πολυεπίπεδης εσωτερικής διαβούλευσης η κοινότητα και τα θεσμικά όργανα διοίκησης του Ιδρύματος το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνέταξε τον πενταετή Στρατηγικό Σχεδιασμό 2014 – 2020.

Ετήσιος Απολογισμός Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συντάσσει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου την ετήσια έκθεσης απολογισμού δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

 

Απολογισμοί Προηγούμενων Πρυτανικών Αρχών

Κατά την ολοκλήρωση της θητείας της, η προηγούμενη Πρυτανική Αρχή, συνέταξε απολογισμό πρυτανικής θητείας.

Εσωτερικός

Κανονισμός

&

Οργανισμός

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Δ. 155/2009, ΦΕΚ 197/01.10.2009 τ.Α΄)

Η δομή και σύνθεση, οι αρμοδιότητες, η λειτουργία και οι διαδικασίες ανάδειξης των Οργάνων Διοίκησης και των Ειδικών Επικουρικών (προς τα Όργανα) Επιτροπών, εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιγράφει τις κατηγορίες Προσωπικού και τα καθήκοντά τους. Εξειδικεύει επίσης ζητήματα σπουδών και φοίτησης, Τίτλων τιμής, εθιμοτυπίας και σειρά άλλων ζητημάτων ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Πραγματοποιείται επιπλέον χρήση των διατάξεων του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δεν περιλαμβάνει τις σχετικές προβλέψεις.

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Δ. 145/2007, ΦΕΚ 184/02.08.2007 τ.Α΄)

Η διάρθρωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι αρμοδιότητες των επιμέρους δομών και η προβλεπόμενη στελέχωσή τους, περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό.

Εκτέλεση

Προϋπολο-

γισμού

Υποχρέωση σε, όρους διαφάνειας, αποτελεί για τους φορείς του δημοσίου, η δημοσιοποίηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 30/6/17

Αριθμ. Πρωτ.: 4145 / 6.7.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 31/5/17 
Αριθμ. Πρωτ.: 3494 / 7.6.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 3/4/17 
Αριθμ. Πρωτ.: 2258 / 5.5.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 31/3/17 
Αριθμ. Πρωτ.: 1529 / 5.4.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 28/2/17 
Αριθμ. Πρωτ.: 905 / 7.2.2017

Οικονομικό Έτος 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/17 - 31/1/17 
Αριθμ. Πρωτ.: 383 / 3.2.2017

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/12/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 39 / 11.1.2017

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 30/11/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 10535 / 9.12.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/10/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 9135 / 4.11.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 30/9/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 8038/6.10.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/8/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 7335/8.9.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/7/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 6876/12.8.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 30/6/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 5316/6.7.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/5/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 4290/9.6.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 30/4/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 3497/17.5.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/3/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 2511/7.4.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 29/2/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 1426/9.3.2016

Οικονομικό Έτος 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/16 - 31/1/16 
Αριθμ. Πρωτ.: 937/19.2.2016

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 31/12/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 183/15.1.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 30/11/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 10175/9.12.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 31/10/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 8540/10.11.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 30/9/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 7145/8.10.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 31/8/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 6280/8.9.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 31/7/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 5806/5.8.2015

Οικονομικό Έτος 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/15 - 30/6/15 
Αριθμ. Πρωτ.: 4900/7.7.2015

01/09/2010 - 31/08/2014

Πρύτανης: 
Καθηγητής Πάρις Τσάρτας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας:
Αν. Καθηγητής Νίκος Σουλακέλλης

Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού:
Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας

05/09/2006 - 31/08/2010

Πρύτανης: 
Καθηγητής  Ανδρέας Ι. Τρούμπης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγητής  Κωνσταντίνος Λ. Ζώρας

Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Καθηγητής  Ιωάννης Γκιάλας

Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγήτρια  Χρυσή Βιτσιλάκη 

01/09/2003 - 04/09/2006

Πρύτανης: 
Καθηγητής Σωκράτης Κ. Κάτσικας

Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγητής Νικόλαος Α. Λίτινας

Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Καθηγήτρια Σοφία Χ. Δασκαλοπούλου

01/09/2000 - 31/08/2003

Πρύτανης: 
Καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα 

08/05/1997 - 31/08/2000

Πρύτανης: 
Καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα

 Πρόεδροι  Διοικούσας  Επιτροπής

Στέργιος Μπαμπανάσης    | 14/02/1997 - 07/05/1997

Νίκος Κρανιδιώτης            | 08/12/1993 - 13/02/97

Παύλος Σακελλαρίδης       | 05/08/1989 - 07/12/1993

Κώστας Μαν. Σοφούλης    | 31/03/1984 - 04/08/1989