Διοίκηση | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διοίκηση

Ο/Η Πρύτανης/Πρυτάνισσα προΐσταται του Ιδρύματος, το εκπροσωπεί, έχει τη γενική εποπτεία λειτουργίας του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, προΐσταται του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών τους. Στο έργο του/της συνεπικουρείται από τέσσερεις Αντιπρυτάνεις/Αντιπρυτάνισσες.


 

 

a033_02201659_s004.jpeg

Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: rector@aegean.gr και prytan@aegean.gr

Τηλ. : 2251036011, 2251036012, 2251036014

 

 

 


 

 

Αντιπρύτανης Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Αναπλ. Καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος

Email: vice-rector-aaa@aegean.gr και secr-vice-rector-aaa@aegean.gr

Τηλ. : 2251036026 και 2251036027

 


 

Αντιπρύτανης Οικονομικών

Καθηγητής Ιωάννης Σεϊμένης

Email:vice-rector-f@aegean.gr και secr-vice-rector-f@aegean.gr

Τηλ. : 2251036023 και 2241099001

 

 


 

 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

Αναπλ. Καθηγητής Πέτρος Καβάσαλης

Email: vice-rector-research-innovation@aegean.gr και secr-vice-rector-research-innovation@aegean.gr

Τηλ. : 2251036025 και 2251036700

 


 

Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης, Εξωστρέφειας και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγητής Ευστράτιος Γεωργούλας

Email: vice-rector-iesw@aegean.gr και secr-vice-rector-iesw@aegean.gr

Τηλ. : 2251036021 και 2251036022

 


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022 τ. Α΄), το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π.) του ΑΕΙ της βαθμίδας του Καθηγητή, και εκλέγονται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται από τα εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. με μυστική ψηφοφορία, κατόπιν δημόσιας διεθνούς πρόσκλησης.

Το Σ.Δ. λαμβάνει τις βασικές οικονομικές, διοικητικές και στρατηγικές αποφάσεις του Α.Ε.Ι.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022 τ. Α΄), η Σύγκλητος αποτελείται από:

α) Τον/την Πρύτανη/Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου,

β) Τους/Τις Κοσμήτορες/Κοσμητόρισσες των Σχολών,

γ) Τους/Τις Προέδρους των Τμημάτων,

δ) Έναν/Μία (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου, εφόσον υπηρετούν σε αυτό αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού, που αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4957/2022 και

ε) Τους/Τις εκπροσώπους των φοιτητών/φοιτητριών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περ. α) έως γ). Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το 0,5, στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα, με την υποχρέωση εκπροσώπησης κάθε κύκλου σπουδών, κατ' ελάχιστον από έναν/μια (1) φοιτητή/φοιτήτρια. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών/φοιτητριών αναδεικνύονται από το Συμβούλιο Φοιτητών σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν.4957/2022.

Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχουν οι Αντιπρυτάνεις/Αντιπρυτάνισσες, στους/στις οποίους/ες ανατίθεται τομέας ευθύνης σχετικός με τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

Η Σύγκλητος είναι το όργανο που ασκεί το σύνολο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών αρμοδιοτήτων του Α.Ε.Ι. λαμβάνει τις βασικές οικονομικές, διοικητικές και στρατηγικές αποφάσεις του Α.Ε.Ι.

1.7.2023 – 26.7.2023

Καθηγητής Αντρέας Ι. Τρούμπης

Ασκών μεταβατικά τις αρμοδιότητες του Πρύτανη

01.09.2018 - 30.06.2023

Πρυτάνισσα:

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

(από 28/6/2022 έως 30/6/2023 άσκηση και των αρμοδιοτήτων του τομέα ευθύνης της Αντιπρυτάνισσας Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., λόγω παραίτησης της Αντιπρυτάνισσας)

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας:
Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων:
Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης από 1/9/2018 έως 12/10/2022

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου από 13/10/2022 έως 30/6/2023

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε:
Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη από 1/9/2018 έως 27/6/2022

01.09.2014 - 31.08.2018

Πρύτανης:
Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών:
Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας από 31/7/2017:
Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας από 1/9/2014 εώς 31/7/2017:
Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια

Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων:
Αν. Καθηγητής Σπυρίδωνας Συρόπουλος

01/09/2010 - 31/08/2014

Πρύτανης: 
Καθηγητής Πάρις Τσάρτας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας:
Αν. Καθηγητής Νίκος Σουλακέλλης

Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού:
Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας

05/09/2006 - 31/08/2010

Πρύτανης: 
Καθηγητής  Ανδρέας Ι. Τρούμπης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγητής  Κωνσταντίνος Λ. Ζώρας

Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Καθηγητής  Ιωάννης Γκιάλας

Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγήτρια  Χρυσή Βιτσιλάκη 

01/09/2003 - 04/09/2006

Πρύτανης: 
Καθηγητής Σωκράτης Κ. Κάτσικας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγητής Νικόλαος Α. Λίτινας

Αντιπρύτανις Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Καθηγήτρια Σοφία Χ. Δασκαλοπούλου

01/09/2000 - 31/08/2003

Πρύτανης: 
Καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα 

08/05/1997 - 31/08/2000

Πρύτανης: 
Καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα

Συμβούλιο Ιδρύματος

28/02/2013 - 03/08/2017

Θωμαδάκης Σταύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρος

Ζούρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ζερβάκης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Λεκάκου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Μήτρου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Μπαντιμαρούδης Φιλήμονας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Σάμιτας Αριστείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος (28.02.2013-15.10.2014)

Τσιρτσής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Burmester Michael, Καθηγητής, Florida State University, U.S.A, ως εξωτερικό Μέλος

Γεωργόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ως εξωτερικό Μέλος

Κούστας Ιωάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, DANAOS SHIPPING CO LTD, ως εξωτερικό Μέλος

Μπότσογλου Χρόνης, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Πρύτανης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ως εξωτερικό Μέλος

Τουραμάνης - Δουραμάνης Χριστόφας, Καθηγητής, University of Liverpool, U.K, ως εξωτερικό Μέλος

 Πρόεδροι  Διοικούσας  Επιτροπής

Στέργιος Μπαμπανάσης    | 14/02/1997 - 07/05/1997

Νίκος Κρανιδιώτης            | 08/12/1993 - 13/02/97

Παύλος Σακελλαρίδης       | 05/08/1989 - 07/12/1993

Κώστας Μαν. Σοφούλης    | 31/03/1984 - 04/08/1989

Current Style: Βασικό

espa.jpg