Επιτροπή Ερευνών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Επιτροπή Ερευνών

Την ευθύνη της διαμόρφωσης ολοκληρωμένης πρότασης προς τη Σύγκλητο με θέμα την ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου, αλλά και την ευθύνη υλοποίησης της πολιτικής αυτής, έχει η Επιτροπή Ερευνών. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (ΕΛΕ) ενημερώνει το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου για ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, ενθαρρύνει την υποβολή προτάσεων για συγκεκριμένα προγράμματα έρευνας, κατευθύνει και καθοδηγεί το προσωπικό του Πανεπιστημίου ως προς τις διαδικασίες χρηματοδότησης και την εξεύρεση των σχετικών πόρων.

Current Style: Βασικό

espa.jpg