Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του άρθρου 118 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του άρθρου 118

«Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση  ετήσιας  Επιτροπής  διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης  για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών  υπηρεσιών  του άρθρου 118 παρ.5, του Ν.4412/2016 για το έτος 2017,  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και σε  εφαρμογή  της  με  αριθμ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011  εγκυκλίου  του Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  με  θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» (ΦΕΚ 226 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα».

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Ιουλ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg