Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διερεύνησης κατάλληλου ακινήτου/των που θα χρησιμοποιηθεί/ούν, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, σε φοιτητικές κατοικίες | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διερεύνησης κατάλληλου ακινήτου/των που θα χρησιμοποιηθεί/ούν, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, σε φοιτητικές κατοικίες

sfigga.jpg

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                                            

                                                                                                       

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου, με βάση την απόφαση της υπ’ αριθμ. 18/5.11.2021  συνεδρίασης της Συγκλήτου (θέμα 9.1) προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα κατάλληλου ακινήτου/των που θα χρησιμοποιηθεί/ούν, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, σε φοιτητικές κατοικίες.

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί σε έρευνα αγοράς και δεν δεσμεύει το Πανεπιστήμιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο απέναντι στους ενδιαφερόμενους.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει ή αποστείλει, έως 14-1-2022, ώρα 2:00 μ.μ., στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, (οδός Δημοκρατίας 49, Τ.Κ. 85132, κτήριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο, αρ. γρ. ΙΣ. 15) σε σφραγισμένο φάκελο, υπόψη κας Βασιλάκη Γεωργίας (τηλ. Επικοινωνίας : 22410- 99002 ή 99011), τα παρακάτω στοιχεία :

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, την πλήρη διεύθυνση και τα κτηματολογικά στοιχεία (Μερίδα, Τόμος Φύλλο, Φάκελος) του ακινήτου.
 2. Περιγραφή του/των προσφερόμενου/ων ακινήτου/ων, συνοδευόμενη από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, επικαιροποιημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και τοπογραφικό διάγραμμα.
 3. Βεβαίωση Μηχανικού του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης στο/α ακίνητο/α. Η βεβαίωση θα έχει ημερομηνία έκδοσης όχι παλαιότερη του ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσής της.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση πολιτικού μηχανικού ότι το/τα ακίνητο/α δεν έχει/ουν υποστεί βλάβες λόγω σεισμού.
 5. Βεβαίωση από την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου περί θεώρησης όρων δόμησης και χρήσεων γης του οικοπέδου του ακινήτου.

 

Επίσης, κάθε προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

 • Να βρίσκεται σε θέση που προσδιορίζεται στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ροδίων και να έχει προσβασιμότητα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
 • Να μην έχει εκκρεμότητα σε εισφορά σε γη και σε χρήμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 • Να καλύπτει τις  ανάγκες στέγασης τουλάχιστον 100 φοιτητών σε μονόκλινα ή/και δίκλινα δωμάτια, ή /και διαμερίσματα 2 ή και 3 δωματίων, τουλάχιστον 1 δωμάτιο για ΑΜΕΑ,  Να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να μην απαιτούνται εκτεταμένες πρόσθετες εργασίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί άμεσα,
 • Να έχει κατασκευαστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, μετά την 1-1-1985, να είναι πλήρως αποπερατωμένο και να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό. Η άδεια πρέπει να έχει χορηγηθεί, ή νομίμως να έχει τροποποιηθεί, με Όρους Δόμησης, σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα Κτηριοδομικό Κανονισμό και οι χρήσεις γης  να επιτρέπουν τη χρήση «φοιτητική εστία». Τυχόν αυθαίρετες κατασκευές – αλλαγές πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί κατά το παρελθόν (Ν.4011/11, Ν.4178/13, Ν.4495/17 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν),
 • Ο φέρων σκελετός του/των κτιρίου/ων  να έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Δ/νση Πολεοδομίας στατική μελέτη, για την οποία πρέπει να έχουν εφαρμοστεί οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
 • Να  πληροί τους κανόνες  παθητικής πυροπροστασίας, όπως προβλέπεται από τη μελέτη, το φάκελο της οικοδομικής άδειας και την κείμενη νομοθεσία,
 • Να εξασφαλίζει την προσπέλαση και χρήση από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο site του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη διεύθυνση https://www.aegean.gr/announcement,  στην κατηγορία «Νέα».

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

Χαράλαμπος Σκιάνης

Ημερομηνία ανάρτησης

10 Δεκ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Νέα

Τοποθεσία

Ρόδος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg