Είστε εδώ

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 229717/Ζ1/05-01-2018, τ. Β4) και αποτελεί μονάδα του πανεπιστημίου που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Αντικείμενο – Σκοπός

Η ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιτρέπει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, τόσο στην ακριτική και νησιωτική Ελλάδα, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και μέσω της διοργάνωσης θερινών σχολείων.

Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4485/2017, έχει ως σκοπό:

 • Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (τομείς εργασίας και εκπαίδευσης).
 • Την τόνωση του χώρου εργασίας δια της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων αλλά και της απορρόφησης ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
 • Την παραγωγή καινοτομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Την ευρύτερη συμβολή στην Παιδεία και τον Πολιτισμό.
 • Την τόνωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
 • Την ανάδειξη των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων και τη διασύνδεση με το διεθνές περιβάλλον.

Όργανα Διοίκησης

Βάση του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 και των αντίστοιχων αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οργανωτική δομή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

Συμβούλιο

Τα μέλη του συμβουλίου αποτελούνται από τον/την πρόεδρο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., από έναν εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος και τον Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Εκπρόσωποι Σχολών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Κλωνάρη (Τακτικό μέλος)
 • Καθηγητής Παναγιώτης Γρηγορίου (Αναπληρωματικό μέλος)

Σχολή Περιβάλλοντος

 • Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Σκαναβή (Τακτικό μέλος)
 • Επ. Καθηγητής Γεώργιος Κόκκορης (Αναπληρωματικό μέλος)

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

 • Καθηγητής Νικήτας Νικητάκος (Τακτικό μέλος)
 • Αν. Καθηγητής Εμμανουήλ Χριστοφάκης (Αναπληρωματικό μέλος)

Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστημών

 • Επ. Καθηγητής Ανδρέας Παπασαλούρος (Τακτικό μέλος)
 • Αν. Καθηγητής Χρήστος Νικολόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος)

Πολυτεχνική Σχολή

 • Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας (Τακτικό μέλος)
 • Λέκτορας Παναγιώτης Κυριακουλάκος (Αναπληρωματικό μέλος)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη (Τακτικό Μέλος)
 • Καθηγητής Αλιβίζος Σοφός (Αναπληρωματικό μέλος)

Διευθυντής

Δρ. Απόστολος Κώστας, Μέλος ΕΔΙΠ

Current Style: Βασικό