Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 229717/Ζ1/05-01-2018, τ. Β4) και αποτελεί μονάδα του πανεπιστημίου που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Αντικείμενο – Σκοπός

Η ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιτρέπει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, τόσο στην ακριτική και νησιωτική Ελλάδα, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και μέσω της διοργάνωσης θερινών σχολείων.

Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4485/2017, έχει ως σκοπό:

 • Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (τομείς εργασίας και εκπαίδευσης).
 • Την τόνωση του χώρου εργασίας δια της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων αλλά και της απορρόφησης ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
 • Την παραγωγή καινοτομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Την ευρύτερη συμβολή στην Παιδεία και τον Πολιτισμό.
 • Την τόνωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
 • Την ανάδειξη των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων και τη διασύνδεση με το διεθνές περιβάλλον.

Όργανα Διοίκησης

Βάση του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 και των αντίστοιχων αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οργανωτική δομή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

Συμβούλιο

Τα μέλη του συμβουλίου αποτελούνται από τον/την πρόεδρο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., από έναν εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος και τον Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Εκπρόσωποι Σχολών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Τακτικό μέλος)
 • Δημήτριος Καβρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας  (Αναπληρωματικό μέλος)

Σχολή Περιβάλλοντος

 • Τζωράκη Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Τακτικό μέλος)
 • Ναζίρη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Αναπληρωματικό μέλος)

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

 • Εμμανουήλ Χριστοφάκης, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τακτικό μέλος)
 • Θεόδωρος Σταυρινούδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Αναπληρωματικό μέλος)

Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστημών

 • Ανδρέας Παπασαλούρος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών (Τακτικό μέλος)
 • Στέλιος Ζήμερας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Αναπληρωματικό μέλος)

Πολυτεχνική Σχολή

 • Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Τακτικό μέλος)
 • Ηλίας Ξύδιας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Αναπληρωματικό μέλος)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πρυτάνισσα (Τακτικό Μέλος)
 • Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Αναπληρωματικό μέλος)

Διευθυντής

Δρ. Απόστολος Κώστας, Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Current Style: Βασικό

espa.jpg