Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 229717/Ζ1/05-01-2018, τ. Β4) και αποτελεί μονάδα του πανεπιστημίου που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Αντικείμενο – Σκοπός

Η ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιτρέπει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, τόσο στην ακριτική και νησιωτική Ελλάδα, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και μέσω της διοργάνωσης θερινών σχολείων.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4957/2022, σκοπός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι η οργάνωση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία δεν αφορούν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, ως δράσεις των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. ορίζονται:

α) η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, μη τυπικής μάθησης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και εν γένει προγραμμάτων διά βίου μάθησης προς τους φοιτητές και αποφοίτους των Α.Ε.Ι., αλλά και τον γενικό πληθυσμό,

β) η παροχή σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της οικονομίας και τις μεταβολές που επιφέρουν στη δομή της απασχόλησης τα νέα επαγγέλματα και ειδικότητες,

γ) η ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων με βάση τη διδακτική στόχων και την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

δ) η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων με τη μορφή χειμερινών και θερινών σχολείων,

ε) η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κέντρου, 

στ) η ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,

ζ) η σύναψη συμβάσεων με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση προσωπικού φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα,

η) η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων, επί θεμάτων που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

θ) η παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο της διά βίου μάθησης, των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, των θεσμικών μεταβολών και ρυθμίσεων, καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής και ανάπτυξης της διά βίου μάθησης,

ι) η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών που σχετίζονται με δράσεις του Κέντρου,

ια) η συνεργασία με Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Α.Ε.Ι., Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και με λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων.

  •  

Όργανα Διοίκησης

Βάσει του ν. 4957/2022, η οργανωτική δομή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Δημήτριος Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Πρύτανης

Συμβούλιο

Τα μέλη του συμβουλίου αποτελούνται από τον/την πρόεδρο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., από έναν εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος και τον Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Εκπρόσωποι Σχολών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τακτικό μέλος

Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αναπληρωτής Προέδρου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Αναπληρωματικό μέλος

Νικόλαος Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τακτικό μέλος

Δημήτριος Καβρουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας

Αναπληρωματικό μέλος

Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Σχολή Περιβάλλοντος

Τακτικό μέλος

Τζωράκη Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

 

Αναπληρωματικό μέλος

Ναζίρη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

Τακτικό μέλος

Απόστολος Χριστόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναπληρωματικό μέλος

Μαρία Ντουμή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τακτικό μέλος

Ανδρέας Παπασαλούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών

Αναπληρωματικό μέλος

Στέλιος Ζήμερας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

Πολυτεχνική Σχολή

Τακτικό μέλος

Ευρυπίδης Λουκής, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αναπληρωματικό μέλος

Σπυρίδωνας Γκολφινόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

  •  

Διευθυντής

Απόστολος Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Current Style: Βασικό

espa.jpg