Στέγαση | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Στέγαση

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με απόφασή της, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν στέγασης στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του ιδρύματος.

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης/στέγασης από τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση του κωδικού υποψηφίου/ας και των 4 αρχικών των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο).

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi/login.php

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση για τους/τις πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες είναι μέχρι και τις 24/09/2023.

Παροχές

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει την δυνατότητα δωρεάν στέγασης ορισμένου αριθμού φοιτητών/φοιτητριών σε κάθε νησί. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τις διαθέσιμες υποδομές ή το ύψος του διαθέσιμου σχετικού κονδυλίου.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει 672 κλίνες για τη στέγαση των φοιτητών και φοιτητριών, κατανεμημένες ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα ως εξής:

Μονάδα Κλίνες Μισθωμένα Δωμάτια Ιδιόκτητες Εστίες
Λήμνου 17 17  
Μυτιλήνης 163 37 126
Ρόδου 137 137  
Σάμου 150   150
Σύρου 14 8  
Χίου 178   178

 

 

 

 

 

Ετήσια περίοδος στέγασης

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για δωρεάν στέγαση ξεκινά κάθε χρόνο με την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λήγει σε ημερομηνία που καθορίζει η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας. Το δικαίωμα δωρεάν στέγασης αφορά στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Όσοι/ες έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και δικαιολογητικά για την ανανέωση του δικαιώματος δωρεάν στέγασης. Η νέα υποβολή αίτησης αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των δεδομένων κάθε υποψήφιου/ας αλλά και της σειράς κατάταξης των ενδιαφερομένων, μετά από τις αποχωρήσεις αποφοίτων και την προσέλευση πρωτοετών.

Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλλουν αίτηση κατά την εγγραφή τους.

Οι πίνακες δικαιούχων δωρεάν στέγασης και των επιλαχόντων/ουσών ανακοινώνονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών.

Οι δικαιούχοι δωρεάν στέγασης διατηρούν το δικαίωμά τους μέχρι την 30η Ιουνίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Δυνητικοί δικαιούχοι δωρεάν στέγασης

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για δωρεάν στέγαση έχουν:

 • Ενεργοί φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.
 • Οι παραπάνω φοιτητές και φοιτήτριες που οι ίδιοι ή η οικογένεια τους δεν διαθέτουν ιδιόκτητη οικία ή έχουν την επικαρπία οικίας στην πόλη που εδρεύει η σχολή τους και σε απόσταση μικρότερη των 40 χιλιομέτρων από αυτή και ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους (ιδιόκτητης ή μισθωμένης) είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων από την έδρα του Τμήματος τους.

Ενεργοί Φοιτητές και Φοιτήτριες είναι:

 • Προπτυχιακοί: Όσοι και όσες διανύουν μέχρι και το ν+2 εξάμηνο σπουδών τους, όπου ν ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.
 • Μεταπτυχιακοί: Όσοι και όσες διανύουν μέχρι και το ν εξάμηνο σπουδών τους, όπου ν ο ενδεικτικός αριθμός εξαμήνων φοίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτός ορίζεται στο ΦΕΚ ίδρυσής του. 

Υποψήφιοι Διδάκτορες: Όσοι και όσες διανύουν μέχρι και το 5ο έτος σπουδών τους από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ημερομηνία ορισμού από τη Συνέλευση του Τμήματος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής).

Ιεράρχηση αιτήσεων

Για την διάθεση δωματίου σε ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες ακολουθείται διαδικασία ιεράρχησης των αιτήσεων βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

Διαδικασία μοριοδότησης

Αρχικά υπολογίζεται το Ετήσιο Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα, βάσει του εκκαθαριστικού του τελευταίου φορολογικού έτους.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή ή της φοιτήτριας, των γονέων τους και των ανήλικων αδελφών τους, προερχόμενο από οποιαδήποτε πηγή εκτός του επιδόματος τέκνων.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή /τρια, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του, προερχόμενο από οποιαδήποτε πηγή.

Εισοδηματικό πλαφόν

 • Για άγαμους φοιτητές/τριες, κάτω των 25 ετών, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000€, προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος (όπως αυτά εμφανίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους – έντυπο Ε1), πέραν του πρώτου.
 • Για έγγαμους φοιτητές/τριες, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000€, προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος (όπως αυτά εμφανίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους – έντυπο Ε1).
 • Για άγαμους φοιτητές/τριες, 25 ετών και άνω, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 18.000€.

Μοριοδότηση

Εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), ή επιδόματα ανεργίας λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση μειωμένα κατά 50% εφόσον η φορολόγηση γίνεται βάσει πραγματικών εισοδημάτων και όχι τεκμαρτών 

Στη συνέχεια υπολογίζονται τα μόρια που αντιστοιχούν βάσει του παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία

Μόρια

Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα (ΣΟΕ)

Σταθερή Τιμή1 – ΣΟΕ

Ανεργία γονέα σε ισχύ, κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων και για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι κάτω των 25 ετών.

2.000 μόρια για κάθε γονέα

Ανήλικα τέκνα οικογένειας ή τέκνα που εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στο εκκαθαριστικό.

3.000 μόρια για κάθε τέκνο

Φοιτητές/τριες που είναι πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75). Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).

5.000 μόρια

Με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Α.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης από αυτή της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

2.500 μόρια για κάθε αδελφό φοιτητή/αδελφή φοιτήτρια

Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα γονέα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους

5.000 μόρια

Απορφανισθέντες φοιτητές και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους

Στεγάζονται δωρεάν κατά προτεραιότητα

Φοιτητές/τριες που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας, με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

5.000 μόρια

Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ω. 3794/2009(Α' 156) 

Στεγάζονται δωρεάν κατά προτεραιότητα 

Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία 67% και άνω

4.000 μόρια για κάθε μέλος της οικογένειας

Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους

2.000 μόρια

Φοίτηση στο ν+1 έτος σπουδών

-30.000 μόρια

Φοίτηση στο ν+2 έτος σπουδών

-30.000 μόρια

[1] Σταθερή Τιμή = 90.000

Οι  πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά μορίων, όλων των κύκλων σπουδών, εγκρίνονται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας.

Σε περίπτωση που στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται φοιτητές/φοιτήτριες που ως δικαιούχοι δωρεάν στέγασης κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος είχαν τοποθετηθεί σε δίκλινο δωμάτιο, αυτοί/ές θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μονόκλινο, εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός μονόκλινων δωματίων.

Κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας, και απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, είναι δυνατόν να προκρίνονται/στεγάζονται φοιτητές/τριες Ειδικών Περιπτώσεων και των τριών κύκλων σπουδών, εφόσον έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση για παροχή δωρεάν στέγασης, σε ποσοστό μέχρι 10% των δικαιούχων, λαμβανομένου υπόψη του ανώτατου χρονικού ορίου που τίθεται από το Νόμο για παροχή σε αυτούς/ές παροχών Φοιτητικής Μέριμνας. Στη σχετική αίτηση που υποβάλλεται από τον/την φοιτητή/τρια επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την Ειδική Περίπτωση.

Τα αποτελέσματα δικαιούχων και επιλαχόντων δωρεάν στέγασης ανακοινώνονται:

 1. Με ανάρτηση των σχετικών  Πινάκων στην  ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητική Μέριμνας (https://studies.aegean.gr).
 2. Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον/στην κάθε δικαιούχο και επιλαχόντα/ούσα.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι οφείλουν να παραλάβουν τα δωμάτιά τους μέσα σε μία εβδομάδα. Η άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας ή η άρνηση παραλαβής του δωματίου συνεπάγεται τη διαγραφή του/της δικαιούχου από τους πίνακες δικαιούχων ή επιλαχόντων.

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες να επιλέξουν αναστολή της δυνατότητας στέγασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι μετά την ημερομηνία που θέτει κάθε χρόνο η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Σε αυτήν την περίπτωση βγαίνουν από τον πίνακα των δικαιούχων και επιλαχόντων, για όσο διάστημα το επιθυμούν και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που τίθεται από την Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας ή νωρίτερα, εφόσον τον επιθυμεί ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, επανέρχεται στον κατάλογο των επιλαχόντων βάσει της μοριοδότησης που έχει λάβει..

Σε περίπτωση που στην Πανεπιστημιακή Μονάδα διατίθενται μισθωμένα δωμάτια και ιδιόκτητες Φοιτητικές Εστίες, η τοποθέτηση των φοιτητών και φοιτητριών στα δωμάτια γίνεται όπως παρακάτω:

 1. Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες τοποθετούνται στις ιδιόκτητες φοιτητικές κατοικίες.
 2. Για τους υπόλοιπους φοιτητές/τριες καλύπτονται οι κλίνες κατά φθίνουσα σειρά με το κριτήριο της χιλιομετρικής απόστασης της εκάστοτε εστίας από έδρα της  Πανεπιστημιακής Μονάδας, πληρώνοντας από τις πλησιέστερες και ανάλογα με τον αριθμό μορίων του/της φοιτητή/τριας. Σε περίπτωση κένωσης δωματίου σε οποιαδήποτε εστία κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, μετά από την αρχική τοποθέτηση αυτό καταλαμβάνεται από τον/την πρώτο/πρώτη επιλαχόντα/ούσα σύμφωνα με τη λίστα δικαιούχων.
 3. Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριές και υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες τοποθετούνται σε κλίνες μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των προπτυχιακών φοιτητών/τριων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα βήματα 1 και 2.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων είναι δυνατό να κατατεθούν, εντός μιας βδομάδας από την ανακοίνωση αυτών, γραπτώς ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μόνο από το e-mail του Πανεπιστημίου), οι οποίες πρέπει να εμπεριέχουν κάποιο δικαιολογητικό που δεν υπήρχε πριν στην κατοχή του αιτούντα ή της αιτούσης προκειμένου αυτές να είναι τεκμηριωμένες, στα κατά τόπους Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας. Ενστάσεις υποβάλλονται με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί υποβολή αίτησης για παροχή δωρεάν στέγασης, εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί από την Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας της αντίστοιχης Πανεπιστημιακής Μονάδας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις δωρεάν στέγασης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής.  Τα δικαιολογητικά εισάγονται στο σύστημα ως αρχεία σε μορφή PDF.

Δεν απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας.

Δικαιολογη-

τικά

Γενικά

ΑπαιτούμεναΔικαιολογητικά για όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για δωρεάν στέγαση:

 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδοθέν κατά το τελευταίο εξάμηνο).
 2. Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους (έντυπο Ε1).
 3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του/της ενδιαφερομένου/ης φοιτητή/τριας.
  • Φοιτητές/τριες που είναι έως και 25 ετών στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, καταθέτουν:
   • το οικογενειακό εκκαθαριστικό και
   • το ατομικό εκκαθαριστικό, σε περίπτωση που υποβάλλουν και οι ίδιοι/ες φορολογική δήλωση.
  • Φοιτητές/τριες που είναι άνω των 25 ετών στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, καταθέτουν μόνο το ατομικό εκκαθαριστικό τους.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας, λαμβάνεται ως ημερομηνία γέννησης η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

Ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση)

Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις:

 • Βεβαίωση σπουδών αδελφού/ής (ενεργού/ής φοιτητή/τριας του πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον ο/η αδελφός/ή δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου).
 • Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας γονέα από τον ΟΑΕΔ.
 • Αν η αίτηση αφορά στέγαση, η ανεργία αποδεικνύεται με βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας, που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα (εφόσον ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του/της).
 • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του/της φοιτητή/τριας, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες των:
  • απορφανισθέντων φοιτητών/τριών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή
  • φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας, με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
 • Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης, που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90, σε περίπτωση φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας και δεν έχουν υπερβεί το 25οέτος της ηλικίας τους.
 • Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, σε περιπτώσεις φοιτητών/τριών πασχόντων/ουσών από σοβαρές ασθένειες (άρθρο 35 του Ν. 3794/2009, Α’ 156) και όπως αυτό κάθε φορά ισχύει) ή σε περίπτωση φοιτητών/τριών με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με αναπηρία άνω του ποσοστού του 67%.
 • Απόδειξη καταβολής επιδόματος τέκνων σε περίπτωση που λαμβάνεται αυτό απ΄ την οικογένεια του φοιτητή και αυτός δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη συνδρομή της ειδικής περίπτωσης.

Τα αρμόδια όργανα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετα στοιχεία κατά την εξέταση των αιτήσεων προκειμένου να καταλήξουν σε ορθή και δίκαιη απόφαση.

Current Style: Βασικό

espa.jpg