Διοίκηση | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διοίκηση

Ο/Η Πρύτανης/Πρυτάνισσα προΐσταται του Ιδρύματος, το εκπροσωπεί και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, συγκαλεί τη Σύγκλητο και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών της. Στο έργο του συνεπικουρείται από τέσσερεις Αντιπρυτάνεις/Αντιπρυτάνισσες.


 

Πρυτάνισσα 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Στοιχεία Επικοινωνίας
e-mail: rector@aegean.gr

 

 


 

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου

 

 


 

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

 

 


 

   

 


 

   

 

 


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α΄) η Σύγκλητος αποτελείται από:

α) Τον/την Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

β) Τους/τις Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου.

γ) Τους Κοσμήτορες/τις Κοσμητόρισσες των Σχολών.

δ) Τους/τις Προέδρους των Τμημάτων.

ε) Τους/τις εκπροσώπους των φοιτητών/τριών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων α΄ έως δ΄. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας/μία (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών/τριών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές/ρώτριες τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές/τριες με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών/τριών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος.

στ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν/μία (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

ζ) Έναν/μία (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων στ΄ και ζ΄εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, για διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία.

Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, μπορεί να καλούνται και να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι των Συλλόγων του Μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς που κρίνονται απαραίτητα για την ενημέρωσή της.

01.09.2014 - 31.08.2018

Πρύτανης:
Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών:
Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας από 31/7/2017:
Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας από 1/9/2014 εώς 31/7/2017:
Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια

Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων:
Αν. Καθηγητής Σπυρίδωνας Συρόπουλος

01/09/2010 - 31/08/2014

Πρύτανης: 
Καθηγητής Πάρις Τσάρτας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας:
Αν. Καθηγητής Νίκος Σουλακέλλης

Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού:
Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας

05/09/2006 - 31/08/2010

Πρύτανης: 
Καθηγητής  Ανδρέας Ι. Τρούμπης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγητής  Κωνσταντίνος Λ. Ζώρας

Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Καθηγητής  Ιωάννης Γκιάλας

Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγήτρια  Χρυσή Βιτσιλάκη 

01/09/2003 - 04/09/2006

Πρύτανης: 
Καθηγητής Σωκράτης Κ. Κάτσικας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγητής Νικόλαος Α. Λίτινας

Αντιπρύτανις Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Καθηγήτρια Σοφία Χ. Δασκαλοπούλου

01/09/2000 - 31/08/2003

Πρύτανης: 
Καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα 

08/05/1997 - 31/08/2000

Πρύτανης: 
Καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα

Συμβούλιο Ιδρύματος

28/02/2013 - 03/08/2017

Θωμαδάκης Σταύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρος

Ζούρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ζερβάκης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Λεκάκου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Μήτρου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Μπαντιμαρούδης Φιλήμονας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Σάμιτας Αριστείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος (28.02.2013-15.10.2014)

Τσιρτσής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εσωτερικό Μέλος

Burmester Michael, Καθηγητής, Florida State University, U.S.A, ως εξωτερικό Μέλος

Γεωργόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ως εξωτερικό Μέλος

Κούστας Ιωάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, DANAOS SHIPPING CO LTD, ως εξωτερικό Μέλος

Μπότσογλου Χρόνης, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Πρύτανης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ως εξωτερικό Μέλος

Τουραμάνης - Δουραμάνης Χριστόφας, Καθηγητής, University of Liverpool, U.K, ως εξωτερικό Μέλος

 Πρόεδροι  Διοικούσας  Επιτροπής

Στέργιος Μπαμπανάσης    | 14/02/1997 - 07/05/1997

Νίκος Κρανιδιώτης            | 08/12/1993 - 13/02/97

Παύλος Σακελλαρίδης       | 05/08/1989 - 07/12/1993

Κώστας Μαν. Σοφούλης    | 31/03/1984 - 04/08/1989

Current Style: Βασικό

espa.jpg