Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ. αρ. πρωτ. 27505/14.12.2020 ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ. αρ. πρωτ. 27505/14.12.2020 ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ. αρ. πρωτ. 27505/14.12.2020  (ΑΔΑ:ΩΔΝΤ469Β7Λ-3ΓΟ) ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 23 Ιουλίου 2021, αναρτήθηκαν, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, προσληπτέων και απορριπτέων, της υπ’ αρ. ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι οριστικοί πίνακες  απορριπτέων έχουν αναρτηθεί με κωδικοποιημένη την ταυτότητα των υποψηφίων, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένα (GDPR). Η κωδικοποίηση προέκυψε ως εξής: 
Το 1ο  & το 2ο γράμμα του κωδικού είναι το 1ο & το 2ο γράμμα του επωνύμου, το 3ο γράμμα είναι το αρχικό του ονόματος, το 4ο γράμμα είναι το αρχικό του πατρωνύμου και τα 5 νούμερα είναι τα πέντε τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του υποψηφίου. 

Π.χ. Ο κάτωθι υποψήφιος :
Βασιλόπουλος  Πέτρος του Γεωργίου με ΑΜΚΑ ΧΧΧΧΧΧ10587, θα εμφανίζεται με τον κωδικό ΒΑΠΓ10587

Σε περίπτωση δυο επωνύμων ή δυο ονομάτων ή δυο πατρωνύμων λαμβάνεται υπόψη το πρώτο όπως αυτό αναγράφεται στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας.

Σε περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού ΑΜΚΑ στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, τα 5 ψηφία είναι XXXXX.

 

Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων -> 11 πίνακες

Μυτιλήνη 100

Μυτιλήνη 101

Λήμνος 102

Λήμνος 103

Ρόδος 104

Ρόδος 105

Σύρος 106

Σύρος 107

Χίος 108

Σάμος 109

Σάμος 110

 

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων ->  1 πίνακας

Πίνακας απορριπτέων

Ημερομηνία ανάρτησης

23 Ιουλ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Current Style: Βασικό

espa.jpg