Ανακοίνωση πινάκων αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2019 !ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ! | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανακοίνωση πινάκων αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2019 !ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ!

uni-sign.jpg
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2019  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οι προσωρινοί πίνακες  απορριπτέων έχουν αναρτηθεί με κωδικοποιημένη την ταυτότητα των υποψηφίων, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένα (GDPR). Η κωδικοποίηση προέκυψε ως εξής: 
Το 1ο  & το 2ο γράμμα του κωδικού είναι το 1ο & το 2ο γράμμα του επωνύμου, το 3ο γράμμα είναι το αρχικό του ονόματος, το 4ο γράμμα είναι το αρχικό του πατρωνύμου και τα 5 νούμερα είναι τα πέντε τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του υποψηφίου. 
Π.χ. Ο κάτωθι υποψήφιος :
Βασιλόπουλος  Πέτρος του Γεωργίου με ΑΜΚΑ ΧΧΧΧΧΧ10587, θα εμφανίζεται με τον κωδικό ΒΑΠΓ10587

Σε περίπτωση δυο επωνύμων ή δυο ονομάτων ή δυο πατρωνύμων λαμβάνεται υπόψη το πρώτο όπως αυτό αναγράφεται στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας.

Σε περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού ΑΜΚΑ στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, τα 5 ψηφία είναι XXXXX.

Κατά των ανωτέρω  προσωρινών  πινάκων, προσληπτέων και απορριπτέων,  επιτρέπεται στους/ις ενδιαφερόμενους/ες να ασκήσουν ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους (ήτοι από 20.09.2019). Η ένσταση  κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20,00 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) , είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 

Προσωρινός Πίνακας   Προσληπτέων -> 11 πίνακες

Μυτιλήνη 100 ορθό

Μυτιλήνη 101 ορθό

Λήμνος 102 ορθό

Ρόδος 103 ορθό

Ρόδος 104 ορθό

Σύρος 105 ορθό

Σύρος 106 ορθό

Χίος 107 ορθό

Χίος 108 ορθό

Σάμος 109 ορθό

Σάμος 110 ορθό

 

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων ->  1 πίνακας

Απορριπτέοι

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Σεπ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Current Style: Βασικό

espa.jpg