ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2019 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2019

uni-sign.jpg
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ. αρ. πρωτ. 2908/06.03.2019  ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2019 του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2019, αναρτήθηκαν, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, προσληπτέων και απορριπτέων, της υπ’ αρ. ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι οριστικοί πίνακες  απορριπτέων έχουν αναρτηθεί με κωδικοποιημένη την ταυτότητα των υποψηφίων, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένα (GDPR). Η κωδικοποίηση προέκυψε ως εξής: 
Το 1ο  & το 2ο γράμμα του κωδικού είναι το 1ο & το 2ο γράμμα του επωνύμου, το 3ο γράμμα είναι το αρχικό του ονόματος, το 4ο γράμμα είναι το αρχικό του πατρωνύμου και τα 5 νούμερα είναι τα πέντε τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του υποψηφίου. 

Π.χ. Ο κάτωθι υποψήφιος :
Βασιλόπουλος  Πέτρος του Γεωργίου με ΑΜΚΑ ΧΧΧΧΧΧ10587, θα εμφανίζεται με τον κωδικό ΒΑΠΓ10587

Σε περίπτωση δυο επωνύμων ή δυο ονομάτων ή δυο πατρωνύμων λαμβάνεται υπόψη το πρώτο όπως αυτό αναγράφεται στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας.

Σε περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού ΑΜΚΑ στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, τα 5 ψηφία είναι XXXXX.

 

Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων -> 11 πίνακες

Μυτιλήνη 100

Μυτιλήνη 101

Λήμνος 102

Ρόδος 103

Ρόδος 104

Σύρος 105

Σύρος 106

Χίος 107

Χίος 108

Σάμος 109

Σάμος 110

 

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων ->  1 πίνακας

Πίνακας απορριπτέων

18 Νοε 2019Προκηρύξεις Θέσεων

Current Style: Βασικό

espa.jpg