Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην τροχιά αναγνώρισής του ως ενός "Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του Μέλλοντος" μέσω του Στρατηγικού Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων "European Reform University Alliance –[ERUA]" | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην τροχιά αναγνώρισής του ως ενός "Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του Μέλλοντος" μέσω του Στρατηγικού Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων "European Reform University Alliance –[ERUA]"

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην τροχιά αναγνώρισής του ως ενός «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του Μέλλοντος» μέσω του Στρατηγικού Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων «European Reform University Alliance –[ERUA]»

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μαζί με το Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis της Γαλλίας (Συντονιστής του Δικτύου), το Roskilde University της Δανίας, το University of Konstanz της Γερμανίας και το New Bulgarian University της Βουλγαρίας, είναι στρατηγικοί εταίροι της ευρωπαϊκής συμμαχίας «European Reform University Alliance [ERUA, της οποίας η πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση (με ποσό ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ), για τα επόμενα 3 χρόνια, μαζί με άλλα 23 δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» του Erasmus+

 

Η σημαντικότητα της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

 

Στόχος της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαικών Πανεπιστημίων είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς πανεπιστημίων συνεργαζόμενων μεταξύ τους σε ένα σύγχρονο πολυγλωσσικό και διαπολιτισμικό περιβάλλον, για την από κοινού αντιμετώπιση των μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων. Πρόκειται για διακρατικές συμμαχίες, που θα οδηγήσουν  στο σχεδιασμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων του Μέλλοντος λειτουργώντας ως «μοντέλα ορθής πρακτικής» και που στη βάση αυτή καλούνται:

 • Να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και μιας ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης.
 • Να ενισχύσουν την κινητικότητα, την ποιότητα και την αριστεία στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας, καταδεικνύοντας τα οφέλη της πολύγλωσσης μάθησης και της αναγνώρισης των προσόντων μέσα από κοινά προγράμματα ή σχέδια εκπαίδευσης και έρευνας.
 • Να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και ελκυστικότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, καθώς και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων,

Στους δύο πρώτους κύκλους της Πρωτοβουλίας αυτής έχουν ήδη εγκριθεί 41 Δίκτυα Πανεπιστημίων (17 το 2019 και 24 το 2020 ) με τη συμμετοχή 280 ΑΕΙ από όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα συμμετέχει σε 7 εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πανεπιστημίων (3 το 2019 και  4 το 2020).

 

 Εuropean Reform University Alliance [ERUA]

 

Η  Πανεπιστημιακή Συμμαχία ERUA απαρτίζεται από Πανεπιστήμια που θεωρήθηκαν,  από την ίδρυσή τους, πρωτοποριακά και μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον των Πανεπιστημίων, ως χώρων συμπερίληψης, πολύ-συμμετοχικής δημιουργικότητας και καινοτομίας, κριτικής και ελεύθερης σκέψης, δυναμικού διεπιστημονικού πειραματισμού στην έρευνα και στη μάθηση, με έμφαση στην ανοιχτή επιστήμη, στη διαφορετικότητα, στην τοπική δέσμευση και το παγκόσμιο όραμα, στις κοινωνικές παρεμβάσεις μέσα από την έρευνα και τη γνώση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα.

 

Η ERUA στοχεύει να αναπτύξει ένα πρωτότυπο διεπιστημονικό οικοσύστημα, με τη συμμετοχή 68.400 φοιτητών και 5.700 διοικητικών και ακαδημαϊκών μελών της Συμμαχίας μέσα από την ανάπτυξη μίας συστηματικής διαλογικής δυναμικής ανάμεσα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Τέχνες, και στις Φυσικές και Θετικές Επιστήμες, τις Επιστήμες Υπολογιστών,  τις Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας και τις Επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος,  στοχεύοντας στη συστηματική και σφαιρική σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομία, μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων που παραπέμπουν στον ανασχεδιασμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας,  των μαθησιακών διαδρομών, της κοινότητας, των Πανεπιστημιουπόλεων στη βάση της κριτικής σκέψης διεπιστημονικά ιδωμένης.

 

Ειδικότερα, η  ΕRUA αποσκοπεί:

 1. Στη δημιουργία κοινών πειραματικών δομών Διδακτικής και Μάθησης της Καινοτομίας και την ανάπτυξη νέας έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με σκοπό την ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των ιδρυμάτων, την προώθηση μιας διεπιστημονικής μεθοδολογικής προσέγγισης που βασίζεται στην συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων σε συνδυασμό με την ατομική πρωτοβουλία, τον πειραματισμό και δημιουργικότητα (Problem-Based Learning), και την μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους. Οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη του Roskilde University της Δανίας, είναι καθοριστική σε αυτό το επίπεδο, καθώς από την ίδρυσή του στοχεύει στην αμφισβήτηση των ακαδημαϊκών παραδοσιακών μεθόδων
 2. Στην ενσωμάτωση των πειραματικών προσεγγίσεων της Διδακτικής, της Μάθησης και Έρευνας για την Καινοτομία σε νέα μοντέλα προγραμμάτων διδασκαλίας που βασίζονται στην εμπειρία (experience-based learning), και στα σχέδια εργασίας (project-based learning). Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία [ERUA] στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη κρίσιμων ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα, (όπως είναι η συνεργασία, η επικοινωνία και η κριτική σκέψη), μέσω των οποίων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν να σχεδιάζουν τις δικές τους μαθησιακές διαδρομές. Στόχος της Συμμαχίας είναι η δημιουργία πολλαπλών, εντατικών βραχυχρόνιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο, καθώς και η διερεύνηση της δυνατότητας απονομής συμπληρωματικών πτυχίων. Οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη του Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis της Γαλλίας, είναι καθοριστική για την επιτυχία της εν λόγω δράσης, καθώς εδώ και 50 χρόνια αναπτύσσει αντισυμβατικά και εναλλακτικά παιδαγωγικά ακαδημαϊκά μοντέλα
 3. Στην οικοδόμηση μιας Ενιαίας Ισχυρής Κοινότητας, που θα βασίζεται σε κοινές αξίες, γνώσεις, γλώσσες και ενδιαφέροντα του ανθρώπινου δυναμικού τους (φοιτητών/τριών, ερευνητών/ριών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού), δημιουργώντας ευκαιρίες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, φυσικής ή εικονικής κινητικότητας και αναπτύσσοντας μια κοινή στρατηγική πολιτικής για την γλωσσομάθεια και την πολυγλωσσικότητα, που ενισχύει την ποικιλομορφία και την πολυμορφία. Οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη του University of Konstanz της Γερμανίας, είναι καθοριστικά για την επιτυχία της  δράσης αυτής, καθώς το εν λόγω Πανεπιστήμιο, από το 2007, εντάσσεται στο Γερμανικό Πρόγραμμα Αριστείας, υλοποιώντας επιτυχώς την στρατηγική «creative together».
 4. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέσα από το εμπεδωμένο μοντέλο αποκεντρωμένης λειτουργίας του στη βάση της νησιωτικότητας και την αναπτυγμένη τεχνογνωσία στις ψηφιακές εφαρμογές είναι επιτελικός και συντονιστικός για την επίτευξη της συνδεσιμότητας και συνεργατικότητας των διαφορετικών Πανεπιστημιουπόλεων.

 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα καθοδηγήσει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία [ERUA]:

 • στη ψηφιακή συνδεσιμότητα των μελών μέσα από κοινά ψηφιακά εργαλεία που θα ενισχύουν τη φυσική κινητικότητα φοιτητών/τριών και ανθρώπινου δυναμικού των πανεπιστημίων (όπως Erasmus Without Papers, European Student Card Initiative),
 • στην ανάπτυξη ψηφιακού κόμβου για την ενδυνάμωση των διακρατικών σχέσεων φοιτητών/τριών και ερευνητών/τριών (Creative Digital Hub), στους τομείς Design και Τέχνες, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κοινωνικής και Πράσινης και Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας (Γαλάζια και Κυκλική Οικονομία).
 • στη διαμόρφωση ενός ψηφιακού δια-πολιτιστικού περιβάλλοντος που θα συνδέει τις Επιστήμες με την Τέχνη για να προωθήσει με ευφάνταστο τρόπο επιστημονικά, τεχνολογικά ερευνητικά έργα μέσω Εικαστικών Τεχνών (Science & Art e-Gallery, Students Science & Art Network) και να συνδεθεί με ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μουσείων, γκαλερί, δημιουργικών βιομηχανιών και πολιτιστικών χώρων.
 • στη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής επίτευξης των στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (πρωτοβουλίες για εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης για φοιτητές/τριες Erasmus, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, μετακινήσεις Zero Waste, δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (3R) αποβλήτων, εθελοντισμός)
 • στην από κοινού διαμόρφωση περιφερειακών στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης (Ανοικτή Διαπεριφερειακή Πλατφόρμα Γνώσης και Ανταλλαγής, Διαπεριφερειακό Hackathon, Τοπικά Σημεία Επαφής Επιστήμης «Science Shops»), όπου μέσω των συμμαχιών με περιφέρειες και τοπικές κοινωνίες (ερευνητικοί οργανισμοί, βιομηχανία, ΜμΕ, ΜΚΟ, κυβερνητικοί και τοπικοί φορείς και η κοινωνία στο σύνολό της), η Ευρωπαϊκή Συμμαχία [ERUA] θα δίνει ανοικτή πρόσβαση στη Γνώση, την Έρευνα και Καινοτομία. Θα συντελεί με αυτόν τον τρόπο στην εξεύρεση νέων κατάλληλων προσεγγίσεων και λύσεων για εντοπισμένες περιφερειακές ανάγκες ή προβλήματα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στο σχεδιασμό κοινών προτάσεων έργων και στην προώθηση υποτροφιών, πρακτικής άσκησης.

 

Οι προκλήσεις και οι φιλοδοξίες είναι μεγάλες. Το διακύβευμα στρατηγικό. Η Πανεπιστημιακή,  Ευρωπαϊκή Συμμαχία ERUA, φιλοδοξεί,  μέχρι το 2025, να έχει θέσει τις βάσεις για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος, όπου η έννοια της μεταρρύθμισης στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια να μην αποτελεί απλώς «ένα ιδανικό μοντέλο ορθής πρακτικής, αλλά μια διαδικασία που αναλαμβάνουν να την υποστηρίζουν μόνιμα τα Πανεπιστήμια, ως μια συνεχή διαδικασία θεσμικής αλλαγής και ανανέωσης».

Το έργο της «European Reform University Alliance [ERUA θα ξεκινήσει να αναπτύσσεται το Φθινόπωρο. Ακαδημαϊκά υπεύθυνη του έργου από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου, Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Η εναρκτήρια συνάντηση της συμμαχίας θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο με διοργανωτικό/συντονιστικό φορέα το Παν/μιο Αιγαίου.

 

24/7/2020

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Ιουλ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Νέα

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg