Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Φοιτητριών

Γίνονται δεκτοί και δεκτές σε Π.Μ.Σ. όσοι και όσες ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων & Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού
  • Πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της Ελλάδας (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων)
  • Πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Φοιτητές και Φοιτήτριες επί πτυχίω Ιδρυμάτων της Ελλάδας γίνονται δεκτοί/ές με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Πτυχιούχοι εξωτερικού

Πτυχιούχοι Ιδρυμάτων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι πτυχιούχοι Ιδρυμάτων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Πτυχιούχοι Ιδρυμάτων των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι αλλοδαποί/ές πτυχιούχοι Ιδρυμάτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν λάβει ισοτιμία από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους, μπορούν να συμμετέχουν σε Π.Μ.Σ. με απόφαση Κοσμητείας της οικείας Σχολής, η οποία αποφασίζει κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου του τίτλου σπουδών τους.

Current Style: Βασικό

espa.jpg