Οδηγός Φοίτησης ΠΜΣ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Οδηγός Φοίτησης ΠΜΣ

Αιτήσεις ΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε χρόνο. Τα Π.Μ.Σ. σε ετήσια βάση δημοσιεύουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προκηρύξεις) για την έναρξη του προγράμματος η οποία έχει δρομολογηθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών.

Τα Π.Μ.Σ. δημοσιεύουν τις προκηρύξεις στις ιστοσελίδες των οικείων Τμημάτων, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σε πρόσφορα μέσα δημοσιότητας. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν για τις τρέχουσες προκηρύξεις των Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ.

Η αίτηση εισαγωγής σε Π.Μ.Σ. καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και στη σχετική προκήρυξη του Π.Μ.Σ., μπορούν να κατατεθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων Π.Μ.Σ. «Ναυτίλος».

Κριτήρια επιλογής στο Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με βάση το άρθρο 4 του Ν.3685/2008.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τυχόν ορισμός συμπληρωματικών κριτηρίων ή η διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος ή την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ..

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για συμπληρωματικά ή εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής των Π.Μ.Σ. από την ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος.

Ανώτατος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.

Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων καθορίζεται στο Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Φοιτητριών

Γίνονται δεκτοί και δεκτές σε Π.Μ.Σ. όσοι και όσες ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων & Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού
 • Πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της Ελλάδας (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων)
 • Πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Φοιτητές και Φοιτήτριες επί πτυχίω Ιδρυμάτων της Ελλάδας γίνονται δεκτοί/ές με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Πτυχιούχοι εξωτερικού

Πτυχιούχοι Ιδρυμάτων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι πτυχιούχοι Ιδρυμάτων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Πτυχιούχοι Ιδρυμάτων των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι αλλοδαποί/ές πτυχιούχοι Ιδρυμάτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν λάβει ισοτιμία από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους, μπορούν να συμμετέχουν σε Π.Μ.Σ. με απόφαση Κοσμητείας της οικείας Σχολής, η οποία αποφασίζει κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου του τίτλου σπουδών τους.

Εγγραφή/επιλογή μαθημάτων

Οι ημερομηνίες και ο τρόπος εγγραφής των εισαχθέντων/εισών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και η διαδικασία επιλογής των μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ.. Για όλα τα παραπάνω μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Α) το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Π..Μ.Σ., το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων και τις αργίες και

Β) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων καθώς και οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φοίτηση στο Πρόγραμμα.

Διάρκεια φοίτησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαρκούν κατ’ ελάχιστο ένα ημερολογιακό έτος. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης διαρκούν τουλάχιστον ένα εξάμηνο περισσότερο από τα Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης.

Το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης και απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθορίζεται με βάση την Ιδρυτική Απόφαση και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κάθε Π.Μ.Σ..

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη χρονική διάρκεια των Π.Μ.Σ. από την ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος.

Κατηγορίες βάσει διάρκειας 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ετήσια μη εντατικά προγράμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 • Ετήσια εντατικά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν και τη θερινή περίοδο και αντιστοιχούν σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 • Προγράμματα διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 • Προγράμματα διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων (διετή), τα οποία αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς (10-13) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης - συμπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.. Η διάρκεια (π.χ. 2 ή 3 ώρες κ.ο.κ.) κάθε ενότητας εκπαίδευσης και μάθησης ανά μάθημα καθορίζεται είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ή στον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Παράταση Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δικαίωμα παράτασης της διάρκειας σπουδών μπορεί να δοθεί είτε με βάση τις διαδικασίες που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του οικείου Π.Μ.Σ., είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ..

Αναστολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένειας) είναι δυνατόν να δοθεί δικαίωμα αναστολής φοίτησης για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, σε περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ.

Για τη χορήγηση του δικαιώματος αναστολής φοίτησης απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:

 • Κατάθεση αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την εξαιρετική περίπτωση στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος.
 • Κοινοποίηση στον/στην αιτούντα/ούσα της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος, βάσει της οποίας αναστέλλεται η φοιτητική του/της ιδιότητα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Η φοιτητική ιδιότητα επανακτάται αυτόματα μετά τη λήξη της αναστολής.

Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί από τον Φορέα Εργασίας του/της  μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή του/της σε Π.Μ.Σ., δεν δύναται να χορηγηθεί αναστολή φοίτησης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Παρακολούθηση / όριο απουσιών

Είναι υποχρεωτική η ανελλιπής παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ακόμη και όταν αυτές πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση ψηφιακών μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος έχουν όσοι και όσες έχουν παρακολουθήσει το 75% των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος, όπως αυτό καθορίζεται από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει αποτύχει στο μάθημα και υποχρεούται να το επαναλάβει.

Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας που είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνη για το μάθημα. Πραγματοποιείται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα του εξαμήνου και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης στο συγκεκριμένο μάθημα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο του κάθε μαθήματος, το οποίο κοινοποιείται από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα στην αρχή του εξαμήνου.

Η αξιολόγηση της επίδοσης σε όλα τα μαθήματα αποτυπώνεται με τη βαθμολογική κλίμακα των αριθμών από μηδέν (0) έως δέκα (10). Η επιτυχία σε ένα μάθημα απαιτεί την αξιολόγηση κατ’ ελάχιστο με το βαθμό πέντε (5), ο οποίος αποτελεί τη βάση επιτυχίας.

Η βαθμολογία κάθε μαθήματος αναρτάται από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την ολοκλήρωση της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου.

Θεσμός Ποιότητας

Για την αξιολόγηση των μαθημάτων που παρακολούθησαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες σε κάθε εξάμηνο, συμπληρώνουν για κάθε μάθημα ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μεταξύ της όγδοης και ένατης εβδομάδας και του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου αλλά και ανοικτού, όπου καταγράφονται οι προτάσεις και τα σχόλιά τους.

Για την έναρξη της διαδικασίας και τον χρόνο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για κάθε μάθημα που έχουν δηλώσει, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες ενημερώνονται κάθε εξάμηνο μέσω του email τους από την αρμόδια Υπηρεσία του πανεπιστημίου (ΜΟ.ΔΙ.Π. Survey).

Διασφάλιση ανωνυμίας

Παρόλο που η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, η ανωνυμία των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών διασφαλίζεται από το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται.

Για οποιαδήποτε απορία οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στην Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματός τους (ΟΜ.Ε.Α) και στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟ.ΔΙ.Π).

Τακτική / επαναληπτική

Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, είναι δυνατή η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σε τρεις εξεταστικές περιόδους, αυτή του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, του Ιουνίου για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα και των δύο προηγούμενων εξαμήνων στα οποία έχουν αποτύχει, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που παρακολουθούν.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην επαναληπτική εξεταστική, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ.), αποφασίζει είτε την εκ νέου παρακολούθηση του μαθήματος αυτού και την επανεξέτασή του είτε την οριστική διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Ιδρυματικός Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι απαραίτητη η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Θέμα εργασίας

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας μπορεί να το προτείνει ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή η μεταπτυχιακή φοιτήτρια στον Επιβλέποντα Καθηγητή ή την Επιβλέπουσα Καθηγήτρια είτε να το ορίσει ο Επιβλέπων Καθηγητής ή η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια ανάλογα με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.. Ο σχεδιασμός της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται με ευθύνη του Επιβλέποντα ή της Επιβλέπουσας.

Προδιαγραφές εργασίας

Η διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονηθεί στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ή με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ή το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, αν πρόκειται για διιδρυματικό ή διακρατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι ακριβείς προδιαγραφές συγγραφής της διπλωματικής εργασίας καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κάθε Π.Μ.Σ..

Το κείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι απαραίτητο να είναι πρωτότυπο. Εφόσον αξιοποιείται έργο άλλων συγγραφέων, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτό στην εργασία (με σχετική παραπομπή).

Εξέταση

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Επιβλέπων Καθηγητής ή η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια και δύο άλλα Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές και Ερευνήτριες βαθμίδων Α΄/Β΄/Γ΄, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, με συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή ή της Επιβλέπουσας Καθηγήτριας, απαιτείται η κατάθεση ηλεκτρονικού ή έντυπου αντίτυπου της εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα να παραπέμψουν τον/τη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Η εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας δύναται να περιλαμβάνει ως απαραίτητο συστατικό στοιχείο και τη δημόσια παρουσίασή της, εάν έτσι προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Για την έγκριση της διπλωματικής εργασίας απαιτούνται, μετά από συνεδρίαση της επιτροπής:

 • η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών της επιτροπής
 • ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5), εκτός εάν στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. ορίζεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας ανώτερος του πέντε (5).

Σε περίπτωση που η διπλωματική εργασία δεν εγκριθεί από την Επιτροπή, τότε ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ..

Κατάθεση εργασίας

Εφόσον εγκριθεί η διπλωματική εργασία και πριν την ορκωμοσία, απαιτείται:

Α) η ηλεκτρονική κατάθεσή της στη Γραμματεία του Τμήματος και

Β) η κατάθεσή της στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε ένα έντυπο αντίτυπο, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Πύλης της Βιβλιοθήκης.

Ολοκλήρωση σπουδών

Για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. (π.χ. Διπλωματική Εργασία, Πρακτική Άσκηση) που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) έως εκατό είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (μονοετές/τριών εξαμήνων/ διετές).

Η ανακήρυξη του/της διπλωματούχου πραγματοποιείται με την επιτυχή παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας, δηλαδή την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών και πριν την ορκωμοσία και τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Χαρακτηρισμός βαθμού Διπλώματος

Ο βαθμός του διπλώματος συνοδεύεται από χαρακτηρισμό ως εξής:

 • Άριστα, για βαθμό από 8,50 (συμπεριλαμβανομένου) έως 10,00
 • Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 (συμπεριλαμβανομένου) έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)
 • Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)

Τελετή απονομής Διπλωμάτων

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται σε ειδική τελετή καθομολόγησης και απονομής διπλωμάτων, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών. Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελετών καθομολόγησης καθορίζονται ετησίως με Απόφαση Πρύτανη και αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (συμπεριλαμβανομένης και της επιτυχούς παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας) και η συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού πιστωτικών μονάδων (60 ECTS για μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 75 ECTS για μονοετές εντατικό πρόγραμμα, 90 ECTS για πρόγραμμα τριών εξαμήνων και 120 ECTS για διετές πρόγραμμα).

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων

Επίσης οι ανακηρυχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι ανακηρυχθείσες μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται:

 • Να έχουν επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη τυχόν δανεισθέντα βιβλία και να έχουν καταθέσει τη διπλωματική τους εργασία. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη σε ένα αντίτυπο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πύλης της Βιβλιοθήκης.
 • Να έχουν επιστρέψει στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση που είχαν υγειονομική περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε περίπτωση δωρεάν στέγασής τους από το Ίδρυμα, να έχουν επιστρέψει το κλειδί του δωματίου τους και σε περίπτωση χρήσης δωματίου-εστίας κατά τη θερινή περίοδο να έχουν εξοφλήσει το ενοίκιο.
 • Να έχουν επιστρέψει στα Εργαστήρια του Τμήματος υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που τυχόν είχαν δανεισθεί, όπως κάμερα, audio-recorder κ.α..
 • Να έχουν επιστρέψει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα και να έχουν καταθέσει τη διπλωματική εργασία τους σε CD.
 • Να έχουν διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με κάποια  Υπηρεσία του Ιδρύματος (π.χ. υποχρέωση επιστροφής καταβεβλημένης επιχορήγησης Erasmus κ.α.).
 • Για τη χορήγηση του Διπλώματος και σε περγαμηνή, χρειάζεται να κατατεθεί το ποσό των €10 σε τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) με τα ακόλουθα στοιχεία:

  ALPHA BANK

  Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

  IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

  BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

  Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

  Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της μεταπτυχιακής φοιτήτριας.

  Αφού γίνει η κατάθεση, πρέπει να κατατεθεί ή αποσταλεί (με e-mail) η απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Υποβολή αίτησης

Για να συμμετάσχουν στην τελετή καθομολόγησης και απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος οι ανακηρυχθέντες και ανακηρυχθείσες χρειάζεται να αποστείλουν αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τούς ενημερώνει ενάμιση μήνα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της τελετής καθομολόγησης για το χρονικό διάστημα κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής, το οποίο συνήθως διαρκεί δεκαπέντε (15) ημέρες

Τελετή

Το πρόγραμμα της τελετής καθομολόγησης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Εφόσον το επιθυμούν, κατά τη διάρκεια της τελετής, μπορούν οι διπλωματούχοι να φορέσουν την Τήβεννο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την οποία παραλαμβάνουν την παραμονή ή ανήμερα της επίσημης τελετής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γραμματείας του Π.Μ.Σ..

Το κείμενο της καθομολόγησης διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα (στο βαθμό Διπλώματος). Όλοι και όλες επαναλαμβάνουν το κείμενο κατόπιν του πρωτεύσαντα ή της πρωτεύσασας.

Η προσφώνηση των ονομάτων των διπλωματούχων κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή του διπλώματος γίνεται βάσει ιεράρχησης κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού διπλώματος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης.

Η δέσμη των εγγράφων που παραλαμβάνουν κατά την απονομή περιλαμβάνει:

 • δύο αντίγραφα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος,
 • το Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
 • περγαμηνή για όσους/όσες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση,
 • την Αναλυτική Βαθμολογία Διπλωματούχου και
 • Βεβαίωση Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (μόνο για τα Π.Μ.Σ. και για τους/τις αποφοίτους που ικανοποιούν τον αναγκαίο αριθμό σχετικών μαθημάτων).

Ορκωμοσία στο εξωτερικό

Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της ορκωμοσίας των φοιτητών/τριών οι οποίοι/ες ολοκλήρωσαν οποιοδήποτε κύκλο σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διαμένουν αποδεδειγμένα στο εξωτερικό και ενώπιον των ελληνικών Προξενικών και Πρεσβευτικών Αρχών. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι, οι διπλωματούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να αποδεικνύουν ότι ευρίσκονται νομίμως στο έδαφος της χώρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία καθώς και ότι η παραμονή τους εκεί δεν είναι περιστασιακή (πχ τουρισμός), αλλά συνδέεται με συνέχιση των σπουδών τους ή εργασιακή σχέση. Για περαιτέρω πληροφορίες συνιστάται η επικοινωνία με τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Τι περιέχει

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τη φύση, το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών καθώς και για τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διευκολύνοντας την κατανόηση αυτών των πληροφοριών από Α.Ε.Ι., εργοδότες και Οργανισμούς εκτός της χώρας μας.

Πότε χορηγείται

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με τον τίτλο σπουδών και εκδίδεται αυτόματα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η ημερομηνία έκδοσής του δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη αυτής.

Το Παράρτημα Διπλώματος α) δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου διπλώματος και β) δεν εγγυάται αυτόματα την αναγνώριση του Διπλώματος.

Εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εφαρμογή χορήγησης του Παραρτήματος Διπλώματος τέθηκε σε ισχύ για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Απόφαση υπ’ αριθμ. 2241/2004 σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων) ώστε η διαφάνεια των σπουδών, επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών της Ε.Ε. να ορίζεται με ενιαίο τρόπο. Από την ελληνική Νομοθεσία υιοθετήθηκε με βάση το Νόμο 3374/2005, άρθρο 15 (ΦΕΚ Α΄189/2-8-2015).

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών του.

Για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πιθανόν να απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Για να ενημερωθούν αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για το ύψος των διδάκτρων των Π.Μ.Σ. και τη διαδικασία κατάθεσής τους, θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος.

Υποτροφίες των ΠΜΣ

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορούν να παρέχουν έναν αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης που πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά ή και οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΠΜΣ ή του Κανονισμού ΠΜΣ. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων.

Εφόσον γίνουν δεκτοί/δεκτές ως υπότροφοι, η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΠΜΣ αποφασίζει για τυχόν υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Για να ενημερωθούν αναλυτικά για τις υποτροφίες των ΠΜΣ και τη σχετική διαδικασία αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος.

Υποτροφίες ΙΚΥ

Επιπλέον, σε κάθε ΠΜΣ., εκτός του καθορισμένου αριθμού εισακτέων, μπορούν να γίνουν δεκτοί/δεκτές ως Υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ, όσοι και όσες αξιολογηθούν με επιτυχία στον σχετικό διαγωνισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ ή αλλοδαποί/ές υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.

Ενημέρωση

Για τις υποτροφίες σπουδών που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κεντρικά, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν εδώ.

Επιπλέον, μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και για τις υποτροφίες που προκηρύσσονται ετησίως από πλήθος εξωτερικών φορέων. 

Current Style: Βασικό

espa.jpg