Τμήμα Συντήρησης Έργων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τμήμα Συντήρησης Έργων

Το Τμήμα έχει ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες: Εποπτεύει τα Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών όσον αφορά στη συντήρηση και λειτουργία των κτηρίων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Ασκεί έλεγχο σκοπιμότητας των προτεινομένων από τα Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών εργασιών συντήρησης. Εκτελεί εργασίες συντήρησης όπου υπάρχει αδυναμία των Περιφερειακών Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών. Προδιαγράφει διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Εποπτεύει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των χρηστών από τα Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ιωάννης ΜαϊδανόςDirk Schaelicke
Γεώργιος Μάτσος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)+30 2251036004+30 2251036158+30 2251036274ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Συντήρησης Έργων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνηtechnical-services@aegean.gr

Current Style: Βασικό

espa.jpg