Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2019 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2019

panepistimio_logo_en.jpg

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2019

Οι προσωρινοί πίνακες   απορριπτέων έχουν αναρτηθεί με κωδικοποιημένη την ταυτότητα των υποψηφίων, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένα (GDPR). Η κωδικοποίηση προέκυψε ως εξής: 
Το 1ο  & το 2ο γράμμα του κωδικού είναι το 1ο & το 2ο γράμμα του επωνύμου, το 3ο γράμμα είναι το αρχικό του ονόματος, το 4ο γράμμα είναι το αρχικό του πατρωνύμου και τα 5 νούμερα είναι τα πέντε τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του υποψηφίου. 
Π.χ. Ο κάτωθι υποψήφιος :
Βασιλόπουλος  Πέτρος του Γεωργίου με ΑΜΚΑ ΧΧΧΧΧΧ10587, θα εμφανίζεται με τον κωδικό ΒΑΠΓ10587

Σε περίπτωση δυο επωνύμων ή δυο ονομάτων ή δυο πατρωνύμων λαμβάνεται υπόψη το πρώτο όπως αυτό αναγράφεται στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας.

Σε περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού ΑΜΚΑ στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, τα 5 ψηφία είναι XXXXX.

Κατά των ανωτέρω  προσωρινών  πινάκων, προσληπτέων και απορριπτέων,  επιτρέπεται στους/ις ενδιαφερόμενους/ες να ασκήσουν ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους (ήτοι από 14.09.2019). Η ένσταση  κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20,00 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) , είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 

Προσωρινός Πίνακας   Προσληπτέων -> 11 πίνακες

Μυτιλήνη 100

Μυτιλήνη 101

Λήμνος 102

Ρόδος 103

Ρόδος 104

Σύρος 105

Σύρος 106

Χίος 107

Χίος 108

Σάμος 109

Σάμος 110

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων ->  1 πίνακας

Πίνακας απορριπτέων

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Σεπ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Current Style: Βασικό

espa.jpg