Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ2/2019 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ2/2019

logo2.png

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣOX2/2019

                                                                                                     Μυτιλήνη, 24.03.2020

 

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ. Αρ. πρωτ. 16318/15.11.2019  ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2019 του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 24 Μαρτίου 2020, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, προσληπτέων και απορριπτέων, της υπ’ αρ. ΣΟΧ2/2019 Ανακοίνωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων  για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Οι προσωρινοί πίνακες  απορριπτέων έχουν αναρτηθεί με κωδικοποιημένη την ταυτότητα των υποψηφίων, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένα (GDPR). Η κωδικοποίηση προέκυψε ως εξής: 
Το 1ο  & το 2ο γράμμα του κωδικού είναι το 1ο & το 2ο γράμμα του επωνύμου, το 3ο γράμμα είναι το αρχικό του ονόματος, το 4ο γράμμα είναι το αρχικό του πατρωνύμου και τα 5 νούμερα είναι τα πέντε τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του υποψηφίου. 
Π.χ. Ο κάτωθι υποψήφιος :
Βασιλόπουλος  Πέτρος του Γεωργίου με ΑΜΚΑ ΧΧΧΧΧΧ10587, θα εμφανίζεται με τον κωδικό ΒΑΠΓ10587

Σε περίπτωση δυο επωνύμων ή δυο ονομάτων ή δυο πατρωνύμων λαμβάνεται υπόψη το πρώτο όπως αυτό αναγράφεται στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας.

Σε περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού ΑΜΚΑ στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, τα 5 ψηφία είναι XXXXX.

Κατά των ανωτέρω  προσωρινών  πινάκων, προσληπτέων και απορριπτέων,  επιτρέπεται στους/ις ενδιαφερόμενους/ες να ασκήσουν ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους (ήτοι από 25.03.2020). Η ένσταση  κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20,00 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) , είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Προσωρινός Πίνακας  Προσληπτέων -> 4 πίνακες

100_ΛΗΜΝΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ

101_8ωρο_ΡΟΔΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ

102_4ωρο_ΡΟΔΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ

103_4ωρο_ΣΥΡΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ

 

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων ->  1 πίνακας

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ_ΤΕΛΙΚΟ

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Μαρ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Current Style: Βασικό

espa.jpg