Είστε εδώ

απόκτηση ηλεκτρονικής συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικά με το Ιδιωτικό, Δημόσιο & Ποινικό Δίκαιο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

                        Μυτιλήνη,  26/03/2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην απόκτηση ηλεκτρονικής συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικά με το Ιδιωτικό, Δημόσιο & Ποινικό Δίκαιο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 30-03-2021 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών με ηλεκτρονική αποστολή στα email: knikol@aegean.gr, m.simouli@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Μαρ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό