Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους της «Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου», που ορίστηκε με τα υπ’ αριθ. 92(επαναληπτική)/02.02.2018 πρακτικά της έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου