Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 - Θέμα 1 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 - Θέμα 1

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)», επιλογής αναδόχου για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο : «Σύναψη Σύμβασης Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για τις ανάγκες έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) των 6 κτηρίων του Λόφου Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη, των 6 κτηρίων των Φοιτητικών Κατοικιών στη Χίο, του κτηρίου «Μιχάλειο» στη Χίο, των 4 κτηρίων των Φοιτητικών Κατοικιών στη Σάμο και του κτηρίου «Κλεόβουλος» στη Ρόδο».  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και σε εφαρμογή της με Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» ΦΕΚ 226 Α΄ όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Ιουν 2018

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Διοικητική μονάδα

Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg