Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 - Θέμα 2 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 - Θέμα 2

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)», επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής Στατικών και Ενεργειακής Απόδοσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ως προς τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016) και τον ΚΕΝΑΚ 2017 αντίστοιχα, επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και ενημέρωση ή /και αναθεώρηση  της Άδειας Δόμησης του εν λόγω έργου», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και σε εφαρμογή της με Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» ΦΕΚ 226 Α΄ όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

21 Ιουν 2018Κληρώσεις επιτροπώνΚεντρική Διεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνPDF icon Γνωστοποίηση κλήρωσης

Current Style: Βασικό

espa.jpg