Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών: α) Ελέγχου & παραλαβής υλικών, και εκτέλεσης εργασιών β) Εκτέλεσης εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κτιρίων Πανεπιστημιακής Μυτιλήνης και γ) Ελέγχου και παραλαβής

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία