Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Σάμος

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις ειδικεύσεις:

  • Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
  • Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα ενώ το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται είναι 90. Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στα 2 πρώτα εξάμηνα με τη Μεταπτυχιακή Διατριβή να εκπονείται από τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου μέχρι τη λήξη του τρίτου. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μαθήματα όπως Στατιστική, Τεχνικές Προσομοίωσης, Στοχαστικές Διαδικασίες, Οικονομετρία, Ανάλυση Χρονοσειρών, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Αναλογιστικά Μαθηματικά, Γενικές Ασφαλίσεις, Θεωρία Ακραίων Φαινομένων, Ανάλυση και Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης, Μέτρηση και Διαχείριση Κινδύνου, κ.α.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και κυρίως συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως επί παραδείγματι Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων των Ιδρυμάτων της ημεδαπής κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.200 € για το σύνολο των σπουδών και παρέχονται δυνατότητες υποτροφιών.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο τηλέφωνο 22730 - 82310  ή στο mail dmsas@aegean.gr.

 

Αντικείμενο και Στόχοι

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης της Στατιστικής και των Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
Σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός μεν η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και αφετέρου, η κατάρτιση επιστημόνων απαραίτητων για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Τα μαθήματα του ΠΜΣ, έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Πραγματικότητας.

Επαγγελματικός χώρος

Οι στατιστικοί συνήθως αξιοποιούνται για την επεξεργασία και ανάλυση, με τη χρήση στατιστικών και υπολογιστικών πακέτων, οικονομικών, τεχνολογικών, μηχανολογικών, μετεωρολογικών, ιατρικών, βιολογικών, γενετικών και άλλων δεδομένων για την εξαγωγή καθοριστικών συμπερασμάτων για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, της παραγωγής, της φαρμακοβιομηχανίας, της γενετικής, της οικονομικής επιστήμης, της ιατρικής κ.α.
Οι αναλογιστές ασχολούνται κυρίως με την εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων που σχετίζονται με αβέβαια μελλοντικά γεγονότα όπως είναι τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Έτσι ο αναλογιστής ασχολείται με την πρόβλεψη της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ύψος κερδών ή ζημίας), τις προβλέψεις και εκτιμήσεις για την εμφάνιση φυσικών φαινομένων, ατυχημάτων, ασθενειών, θανάτου κα. Για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος προβλέπονται εξετάσεις που διεξάγονται δύο φορές το χρόνο.
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα, για τη διαχείριση οικογενειακών και ατομικών χαρτοφυλακίων, για ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, για διαχείριση κινδύνων, για χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων, για επενδύσεις κα.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg