Σκοποί και Στόχοι | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Σκοποί και Στόχοι

Βασικός σκοπός της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής (βλ. και Ν. 4589/2019, άρθρο 33 & Ν. 4957/2022, άρθρο 218).

Πιο συγκεκριμένοι στόχοι είναι η υιοθέτηση, εφαρμογή και παρακολούθηση-αξιολόγηση ενδοπανεπιστημιακών στρατηγικών ισότητας και ισότητας ευκαιριών, καθώς και η συμβολή στην ευρύτερη προσπάθεια αποτελεσματικής προώθησης της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας σ’ όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας της ζωής. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και η οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου και η αλλαγή της ενδοοργανωσιακής του προσέγγισης.

Η ένταξη της διάστασης του φύλου προϋποθέτει αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον του Ιδρύματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία εσωτερικής αναδιοργάνωσης απαιτεί χρόνο, συνεχή εγρήγορση, διάθεση πόρων και ανθρώπινο κεφάλαιο. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων (π.χ. μέσω τακτικής επιμόρφωσης του ερευνητικού/επιστημονικού, διοικητικού προσωπικού, των φοιτητριών και των φοιτητών κ.λπ.) για την κατανόηση των θεμάτων ισότητας και φύλου και τη δραστηριοποίηση σε αυτό το πεδίο, η ισόρροπη συμμετοχή στα όργανα, στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας του Πανεπιστημίου, η διασφάλιση της μη χρήσης σεξιστικής γλώσσας στα κείμενα του, η δημιουργία ειδικού χώρου για θέματα ισότητας στην ιστοσελίδα του κρίνονται ως απαραίτητα, σε συνδυασμό πάντοτε με την κατανόηση του φύλου και των έμφυλων ανισοτήτων, την ισχυρή πρυτανική σχετική δέσμευση, τη γνώση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών ισότητας, την ένταξη της έμφυλης οπτικής στις καθημερινές διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες, την ύπαρξη Δεδομένων και Συστημάτων, τη συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών, τις γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις, την αξιολόγηση κ.λπ. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες και το προσωπικό τους είναι σημαντικό να αυξήσουν την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων ισότητας των φύλων (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και της έρευνας, των πόρων κ.λπ.) και να αποκτήσουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη, απαραίτητη, μεταξύ των άλλων, σε προγράμματα και πολιτικές.

Οι στόχοι της Επιτροπής οι οποίες εστιάζουν σε παρεμβάσεις σε κάθε πεδίο που είναι δυνατό να επηρεάσει θετικά την έμφυλη ισότητα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (βλ. και απαιτήσεις των Ν. 4589/2019, 4604/2019 & Ν. 4957/2022), περιλαμβάνουν:

 1. Σύνταξη Έμφυλου Χάρτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 2. Επιμόρφωση διδακτικού, διοικητικού και φοιτητικού πληθυσμού σε θέματα υπέρβασης του γλωσσικού σεξισμού.
 3. Επιμόρφωση διοικητικού, διδακτικού και φοιτητικού πληθυσμού  σε θέματα φύλου.
 4. Καταγραφή αναφορών και καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά (βλ. Ν. 4589/2019, άρ. 33 & Ν. 4957/2022, άρ. 218).
 5. Παροχή συνδρομής προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή (βλ. Ν. 4589/2019, άρ. 33 & Ν. 4957/2022, άρ. 218).
 6. Προώθηση δομών Συμβουλευτικής για το φοιτητικό πληθυσμό σε ζητήματα έμφυλων διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης κ.λπ.
 7. Διαμόρφωση ολοκληρωμένου προγράμματος οριζόντιας ένταξης μαθημάτων φύλου στα Τμήματα όπου αυτά απουσιάζουν ή κρίνονται ανεπαρκή.
 8. Πραγματοποίηση θερινών σχολείων σε θέματα φύλου.
 9. Ένταξη θεμάτων φύλου σε έρευνες και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ίδρυμα
 10. Υποστήριξη Τμημάτων στη διαδικασία υλοποίησης  Π.Μ.Σ. και διδακτορικών διατριβών & μετα-διδακτορικών ερευνών σε θέματα φύλου με παροχή εμπειρογνωμοσύνης.
 11. Προκήρυξη ετήσιου διαγωνισμού συγγραφής καινοτόμας μελέτης σε θέματα φύλου μεταξύ των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου.
 12. Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, με πρόσκληση ακαδημαϊκών, ερευνητών/τριών  και άλλων ειδικών σε θέματα φύλου.
 13. Ανάπτυξη ερευνητικής-εκδοτικής δραστηριότητας είτε με τη μορφή άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια, είτε με τη μορφή συλλογικών τόμων σε θέματα φύλου.
 14. Παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα φύλου στις τοπικές κοινωνίες ειδικότερα και σε διάφορους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό γενικότερα.
 15. Δράσεις δημοσιότητας (π.χ. παρουσίαση σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, πραγματοποίηση διαλέξεων σε διάφορα ιδρύματα και φορείς).
 16. Προώθηση δομών συμφιλίωσης οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής μέσα στο ίδρυμα (π.χ. δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών για μέλη της Πανεπ. Κοινότητας), μέσα από ιδρυματική ή άλλη (π.χ. ΕΣΠΑ, Τ.Α.) χρηματοδότηση.
 17. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων συνεργασίας με τις Επιτροπές Ισότητας των Φύλων διαφόρων Α.Ε.Ι. της χώρας.
 18. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων συνεργασίας σε θέματα φύλου με τις Περιφερειακές και τις Δημοτικές επιτροπές ισότητας Β. και Ν. Αιγαίου.
 19. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων συνεργασίας σε θέματα φύλου με την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ), το ΚΕΘΙ και το ΕΚΔΔΑ, καθώς και με το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 20. Δικτύωση του Ιδρύματος με φορείς και δίκτυα που προωθούν δράσεις ισότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 21. Δικτύωση του Ιδρύματος με Α.Ε.Ι και Ερευνητικά Κέντρα, εθνικά και διεθνή, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των Γυναικείων Σπουδών/Σπουδών Φύλου και τη συναφή βιβλιογραφία.

 

Εδώ παρατίθεται το προηγούμενο ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εδώ παρατίθεται το νέο ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2022-25 (ΣΔΙΦ 2022-25) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΈΜΦΥΛΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Current Style: Βασικό

espa.jpg