Είστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύσταση Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύσταση Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου προχωρά σε σύσταση Εξωτερικής  Συμβουλευτικής Επιτροπής (External Advisory Board) σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθμ. 4ης έκτακτης/8.10.2020 Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συμβουλευτική Επιτροπή καλείται να συμβάλει στην χάραξη του Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΣΠΑ) του Τμήματος για την επόμενη πενταετία. Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, θα αναμορφωθούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΣΠΑ.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη που θα προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, τον χώρο της έρευνας και τις επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής οφείλουν κατ’ ελάχιστο να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Δεκαπέντε έτη επαγγελματικής ή/και ακαδημαϊκής εμπειρίας στον τομέα των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων,

- Εμπειρία στην παροχή επιχειρησιακών στρατηγικών συμβουλών σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο,

- Διοικητική εμπειρία σε διεπιστημονικό και διεθνές περιβάλλον,

- Επιστημονική αναγνώριση.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και η επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική δ/νση: proedros_icsd@aegean.gr μέχρι την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020. Στην αίτησή τους είναι απαραίτητη η εξής πληροφορία:

- Προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης επικοινωνίας
- Πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής εξέτασης και θα απαντηθούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθ. Δημοσθένη Βουγιούκα (proedros_icsd@aegean.gr).

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Νοε 2020

Είδος ανακοίνωσης

Νέα
Προκηρύξεις Θέσεων

Σχολή / Τμήμα

Current Style: Βασικό