Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Σάμος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Συνολικά, τα κίνητρα για τη λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ, εδράζονται στα παρακάτω βασικά σημεία:

 • Η ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η ιδιωτικότητα αποτελούν οριζόντιες δράση σε συστήματα και υπηρεσίες.
 • Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Εξελίξεις σε τεχνολογικούς τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και αύξηση της κρισιμότητας/ευαισθησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη γνωστικού υποβάθρου για διδακτορικές σπουδές.

Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή, μετάδοση της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι σκοποί του ΠΜΣ στην «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:

 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση, και διάδοση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών στην ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και στις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας πληροφορικής και επικοινωνιών και τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας.

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών, ο/η κάτοχος θα:

 • Γνωρίζει να σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί, αναλύει, αξιολογεί, και διοικεί συστήματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Κατανοεί όλες τις επιμέρους παραμέτρους ανάπτυξης, διαχείρισης, και αξιολόγησης ενός ασφαλούς πληροφοριακού και επικοινωνιακού Συστήματος.

Είναι ικανός να:

 • Να δραστηριοποιηθεί σε περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της ασφάλειας και των τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης.
 • Να συμμετέχει δημιουργικά και εποικοδομητικά σε έργα ανάπτυξης που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να συγκρίνει και να αξιολογεί ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, έχοντας ισχυρή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, καθώς και να διαχειρίζεται και να επιβλέπει πολύπλοκα και απαιτητικά έργα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg