Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ρόδος

Τίτλος: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Παρακολούθηση: διά ζώσης, με φυσική παρουσία κατά κύκλους (modules)
Διάρκεια φοίτησης τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα: δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων + ένα (1) εξάμηνο διπλωματική εργασία.

ECTS: 90 ECTS (πιστωτικές μονάδες)

Τέλη Φοίτησης: 2.700€

Έδρα: Ρόδος

το Π.Μ.Σ. παρέχει  Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους κατόχους του Διπλώματός του.

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»: είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής.  Ειδικότερα, εστιάζει στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της τυπικής, μη τυπικής  και της άτυπης εκπαίδευσης. Επιδιώκει τη συστηματική έρευνα στο πεδίο της Π.Ε. με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την παραγωγή νέων ιδεών και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών. Επικεντρώνεται στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο εκπαιδευτικό σύστημα, τους κοινωνικούς θεσμούς και εν γένει στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, τη λήψη και τον έλεγχο αποφάσεων για την προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

 

Η ειδίκευση: Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education) στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

 

Η επαγγελματική προοπτική: Οι διπλωµατούχοι/ες του  Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»   αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστηµονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και να έχουν εφοδιαστεί µε την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα:  α) κατάρτισης και προετοιµασίας επαγγελµατιών, ικανών να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οργανισµούς, υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα που εξ αντικειµένου έχουν τη δυνατότητα να προωθούν άµεσα και έµµεσα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος.  β) προαγωγής της έρευνας στο πεδίο των επιστηµών της αγωγής, στους άξονες του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων στην εκπαίδευση,  τον εργασιακό χώρο, την οικονοµία και την κοινωνία, γ) διάχυσης της γνώσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στους φορείς που συµµετέχουν στη διαµόρφωση, λήψη, εφαρµογή και έλεγχο των αποφάσεων για την προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτισµικού περιβάλλοντος, δ) ευαισθητοποίησης σε θέµατα περιβάλλοντος και διάδοσης  φιλοπεριβαλλοντικών αντιλήψεων και πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστηµα, σε κοινωνικές οµάδες, σε κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτισµικούς και πολιτικούς θεσµούς, καθώς και στους φορείς που ασχολούνται µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων, ε) δηµιουργίας δικτύου ερευνητών, εκπαιδευτικών και επιστηµόνων του πεδίου αυτού, και στ) λειτουργίας εργαστηρίων στα οποία θα ερευνώνται ζητήµατα που αφορούν την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα (2 εξάμηνα μαθημάτων + 1 εξάμηνο διπλωματική εργασία)

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg