Είστε εδώ

Σπουδές στα Μαθηματικά

Σάμος

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τον τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά» (ΦΕΚ αντικατάστασης 2304/27.08.2014).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» σε δύο κατευθύνσεις.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στα θεωρητικά μαθηματικά, καθώς και η μαθηματική επεξεργασία θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε θετικές επιστήμες.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

(α) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά

(β) η παροχή των αναγκαίων γνώσεων και τεχνικών   στους φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν  διδακτορική διατριβή στα αντικείμενα που καλύπτονται από το πρόγραμμα

(γ) η κατάρτιση σε υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της  χώρας σε μια εποχή όπου πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Θεωρητικά Μαθηματικά
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης