Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών (Δι-ιδρυματικό) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών (Δι-ιδρυματικό)

Λέσβος

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών».

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δι-ιδρυματικού ΠΜΣ θα συνεργαστούν επίσης οι ακόλουθοι φορείς:

1.    Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ)

2.    Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μ.Φ.Ι.-Π.Κ.)

3.    Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Φ.Ι.Θ.)

Το Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών».

Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν φυσικούς κινδύνους και καταστροφές και την αντιμετώπισή τους με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της επιστήμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Αναλυτικά οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

  • μελέτη του κοινού επιστημονικού πεδίου της επικινδυνότητας και του κίνδυνου των φυσικών καταστροφών με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές
  • θεωρητική και πρακτική εμπέδωση των απαραίτητων εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων που συνδέονται άρρηκτα με την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών
  • ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων στον σχεδιασμό, στην πρόληψη και στη σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών
  • μελέτη, σχεδιασμός και οργάνωση των κοινωνιών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας τους στις καταστροφές
  • εφαρμογή αυτών των εννοιών μέσα από διδασκαλία, υπαίθριες και εργαστηριακές ασκήσεις, ερευνητικές εργασίες και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
  • διάχυση του πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και μάθησης ανάμεσα σε ομάδες επιστημόνων και στην κοινωνία.

Το Δι-ιδρυματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην παροχή μίας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαρμοσμένου στις ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου. Η πολυετής διδακτική εμπειρία όλων των διδασκόντων και η υψηλή ερευνητική και επιστημονική τους επάρκεια στα αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ., όπως αυτή υποδεικνύεται και από το πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό τους έργο, αποτελούν εχέγγυα του προσδοκώμενου υψηλού επιπέδου κατάρτισης νέων επιστημόνων.

Όλοι ανεξαιρέτως οι διδάσκοντες εμπλέκονται σε πλήθος εθνικών και διεθνών ερευνητικών δράσεων, συνεργασιών και προγραμμάτων σχετικών με το ζήτημα των φυσικών κινδύνων και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, παρουσιάζουν υψηλή συμμετοχή σε διεθνή κέντρα και συνέδρια του κλάδου, και είναι μέλη εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων και φορέων.

Στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας, Γεωλογίας και Περιβάλλοντος, Δασολογίας, και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg