Τμήμα Γεωγραφίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τμήμα Γεωγραφίας

Λέσβος

Η Γεωγραφία εξετάζει τη σημασία του χώρου και της χωρικής διαφοροποίησης στην κατανόηση των σύγχρονών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, ερωτημάτων και προκλήσεων. Η Γεωγραφική ανάλυση αντλεί μεθοδολογίες τόσο από τις κοινωνικές όσο και από τις θετικές επιστήμες, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, συγκροτώντας έτσι ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο μάθησης και έρευνας.

 

Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

 • Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, που εξετάζει τις φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα τόσο στην επιφάνεια της γης όσο και στο εσωτερικό της, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και επιλογές.
 • Ανθρωπογεωγραφία, που εξετάζει και ερευνά τον ανθρωπογενή χώρο, τις μορφές οργάνωσής του, κοινωνικές δυναμικές, αντιλήψεις, ανισότητες και ανακύπτουσες εντάσεις.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Χώρου, που εξετάζει τους μετασχηματισμούς του αστικού, του περιαστικού και του εξωαστικού χώρου καθώς και το πλαίσιο των σχετικών πολιτικών σχεδιασμού και παρέμβασης σ’ αυτές τις περιοχές.
 • Γεωπληροφορική, η οποία εδράζεται στις σύγχρονες τεχνολογίες του τομέα της πληροφορικής, με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, την αναπαράσταση και οπτικοποίηση χωρικών ζητημάτων.
 • Γεωγραφική εκπαίδευση, η οποία εξετάζει τις θεωρίες, μεθόδους και πρακτικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της χωρικής αντίληψης και τη διδακτική της Γεωγραφίας.

 

Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων:

Στην εκπαίδευση: η ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, οι  Γεωγράφοι μπορούν να κάνουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων, και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωγράφων κατοχυρώνονται από το Προεδρικό Διάταγμα 147, ΦΕΚ 124, 4/6/2002. Σύμφωνα με αυτό οι πτυχιούχοι/ες γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν:

 • στην εκπόνηση αναπτυξιακών, χωροταξικών, πολεοδομικών, τουριστικών και χαρτογραφικών μελετών
 • στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπισης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων, αξιοποίησης κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, ερευνών αγοράς, αξιολόγησης κινήτρων, τουριστικής ανάπτυξης κλπ.
 • στην παραγωγή χαρτογραφικών, τουριστικών και άλλων πληροφοριών γεωγραφικού περιεχομένου
 • στη διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • στην εκπόνηση φυσικογεωγραφικών μελετών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Αθανάσιος Κίζος, Καθηγητής

Γραμματεία

Αναστασία Μυλοπτέρη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)

Τηλέφωνα

 • +30 2251036400
 • +30 2251036402

E-mail

secr-geo@aegean.gr

Διεύθυνση

Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό

espa.jpg